Eierstyring og selskapsledelse
Standarden for eierstyring og selskapsledelse gjelder for børsnoterte selskap. Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er en privat ideell (non-profit) virksomhet og ikke børsnotert. Likevel er virksomheten stor og omfangsrik – og representerer store interesser både for eierne og lokalsamfunnet. Slik sett er det ønskelig å informere om vår virksomhetsstyring. En av de viktigste oppgavene til sykehusstyret er å etablere klare linjer og rutiner for fordeling av ansvar og oppgaver mellom styre og administrasjon med utgangspunkt i eier- og selskapsstrukturen i selskapet. Styret mener det er etablert en formålstjenlig eierstyring og selskapsledelse i selskapet.

Virksomhet
Virksomheten til sykehuset er presentert i vedtektene på følgende måte: På diakonalt verdigrunnlag skal selskapet drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og regelverk, samt undervisning og veiledning av framtidig helsepersonell, forskning, fagutvikling og forsøksvirksomhet innenfor sykehusets ansvarsfelt. Innenfor rammene i vedtektene har sykehuset også utarbeidet klare mål og strategier for virksomheten i strategidokumentet Mål og strategier. Styret mener at vedtektene og strategiplanen gjenspeiler aktivitetene til sykehuset på en tilfredsstillende måte.

Selskapskapital og utbytte
Sykehuset har en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil slik de er i dag, men fremtidige investeringsprogram kan endre dette. Som ideell virksomhet, er Haraldsplass Diakonale Sykehus AS en non-profit organisasjon. Dette betyr at eventuelle økonomiske overskudd ikke tas ut av eiere, men tilbakeføres uavkortet for å tjene sykehusets formål. 

Eierstruktur
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et privat ideelt sykehus eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Stiftelsen er en frittstående diakonal organisasjon (non-profit) som driver omsorgsarbeid basert på et kristent livssyn gjennom sine virksomheter.

Generalforsamling
Det avholdes én ordinær generalforsamling i løpet av året. Styret eller aksjonærene kan likevel bestemme at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling til behandling av saker utover det som normalt skal behandles på en ordinær generalforsamling. Aksjeloven regulerer hvordan ekstraordinær generalforsamling skal gjennomføres og hvilke saker som kan/skal behandles.

Styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
Styret til Haraldsplass Diakonale Sykehus AS (HDS) består av Jørn-Henning Theis (styreleder), Vigdis Anita Gåskjenn (nestleder), Dagrun Waag Linchausen (styremedlem), Mira Ramanjit Kaur (styremedlem), Torill Eidsheim (styremedlem), Victor D. Normann (styremedlem), Søren Vindfeld (styremedlem), Siw Øfstegaard Heimdal (styremedlem), Susann Muri (styremedlem) og Jan Elvøy (representant for brukerutvalget) 

Arbeidet til styret
Styret fastsetter årlig en plan for arbeidet sitt med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret legger også til grunn en årlig evaluering av både arbeidet sitt og kompetansen sin. Den valgte nestlederen i styret fungerer når styreleder ikke kan eller bør lede styrearbeidet.

Risikostyring og intern kontroll
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er underlagt Aksjeloven og Regnskapsloven, samt Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, der intern kontroll betyr systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt eller i medhold av sosial- og helselovgivningen.

Styret har etablert et formålstjenlig system for risikostyring etter omfanget av og virksomheten til sykehuset. I dokumentet Mål og strategier er også verdigrunnlaget og etiske retningslinjer i sykehuset for de ansatte og tillitsvalgte berørt. Styret mener det er etablert tilfredsstillende system for risikostyring og kontroll.

Godtgjørelse til styret
Generalforsamlingen fastsetter årlig godtgjørelsen til styret. Denne godtgjørelsen reflekterer styreansvaret, kompetansen, tidsbruken og kompleksiteten i virksomheten. Godtgjørelsen er fast, og ikke resultatavhengig. I årsrapporten blir det informert om samlet godtgjørelse til styret. Dersom det har vært gitt godtgjørelse ut over vanlig styrehonorar, blir dette spesifisert spesielt.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder blir gjort av styret i møte. Administrerende direktør fastsetter lønn og godtgjørelse til andre ledende ansatte. Det er ikke etablert noe opsjonsprogram eller ordninger om tildeling av aksjer til ansatte.

Informasjon og kommunikasjon
Styret har fastsatt retningslinjer for hvordan selskapet skal rapportere finansiell og annen informasjon. Det blir kommunisert åpent om delårsrapporter. Informasjon til eier skjer gjennom generalforsamlinger og gjennom andre møter og fortløpende kommunikasjon på initiativ fra styret og/eller ledende eierrepresentanter.

Revisor
Revisor deltar i styremøte som behandler årsregnskapet. I disse møtene går revisor gjennom eventuelle vesentlige endringer i regnskapsprinsippene til selskapet, vurdering av vesentlige regnskapsestimat og alle vesentlige forhold der det eventuelt har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen. I forbindelse med dette møtet, er det også etablert en praksis der revisor går gjennom internkontrollen i selskapet, for eksempel identifiserte sterke og svake sider og forslag til forbedringer. I ordinær generalforsamling orienterer styret om godtgjørelsen til revisor fordelt på revisjon og andre tjenester. I sitt årlige engasjementsbrev gir revisor en stadfestelse på at han/hun har et uavhengig forhold til selskapet. Engasjementsbrev gir også en oversikt over andre tjenester enn revisjon som kan leveres til selskapet. Både revisor og styreleder bekrefter dette skriftlig.