På Haraldsplass ønsker vi å la brukerstemmen bidra til forbedringer og medvirkning på alle nivåer. I møte med sykehuset skal pasientene ha kunnskap om tjenesten, og pasientene skal kunne medvirke og påvirke valg av behandlingsform. Det skal legges vekt på at pasienter og pårørendes rettigheter ivaretas. På systemnivå skal brukermedvirkning gi mulighet til å kvalitetssikre tjenestene. Pasientenes og de pårørendes erfaringer skal gis en sentral plass i arbeidet med planlegging og drift av virksomheten.   

Om brukerutvalget 

Brukerutvalget skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset. Brukerutvalget er oppnevnt av styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset i brukerrelaterte spørsmål. Brukerutvalget skal bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter til utvalg og prosjektgrupper 

Medlemmene i utvalget kommer fra ulike bruker- og pasientorganisasjoner: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Fylkeseldrerådet, Nasjonalforening for folkehelsen og Kreftforeningen. 

Brukerutvalgets årsmelding fra 2022

Brukerutvalget i 2023