ÅPENHETSLOVEN

Haraldsplass Diakonale sykehus har i 2022 satt i gang arbeid med aktsomhetsvurderinger, og eksisterende retningslinjer skal oppdateres i tråd med kravet i åpenhetsloven.

Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) skal fremme respekten virksomheter skal ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap.

Informasjonsplikten gjelder fra loven trer i kraft 1. juli 2022 og aktsomhetserklæringen vil offentliggjøres innen 30. juni hvert år – ​første gang 30. juni 2023.

Loven omfatter både private og statsforetak som tilbyr varer eller tjenester. Forbrukertilsynet veildere og fører tilsyn, og skal kunne gi virksomheter tvangsmulkt og straffegebyr ved brudd på loven.

Haraldsplass er omfattet av regelverket.

Hvordan jobber Haraldsplass med åpenhetsloven? 

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be Haraldsplass Diakonale sykehus om informasjon om hvordan sykehuset håndterer negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Haraldsplass Diakonale sykehus plikter å svare på slike informasjonskrav.

Haraldsplass Diakonale sykehus har i 2022 satt i gang arbeid med aktsomhetsvurderinger, og eksisterende retningslinjer skal oppdateres i tråd med kravet i åpenhetsloven. Dette omfatter også retningslinjer for krav til leverandører og forretningsforbindelser.

Innen 30. juni 2023 skal sykehuset offentliggjøre sin aktsomhetserklæring.

Forespørsler om informasjonsplikt kan sendes til hds@haraldsplass.no