Leder

- 2022 ble et historisk år der Haraldsplass Diakonale sykehus hadde tidenes høyeste aktivitet. Alle medarbeidere gjorde en formidabel innsats til det beste for pasientene.

Administrerende direktør

Kjerstin Fyllingen

Haraldsplass Diakonale Sykehus, med nytt hovedbygg ved Årstadveien. Lokalsykehuset ligger ved foten av Ulriken, bare et steinkast fra regionsykehuset Helse Bergen.

Rekordår med flere smittebølger

I 2022 har sykehuset hatt den høyeste aktiviteten noen gang. Vi har på det meste hatt 70 pasienter i akuttmottak, noe som har utfordret oss som organisasjon. Jeg er veldig stolt og takknemlig for at vårt sykehus har klart å ivareta pasientene på en god måte.

Også i 2022 har Haraldsplass Diakonale sykehus vært preget av Covid-19 pandemien og følgene av den. Som lokalsykehus har vi behandlet 30 prosent av koronapasientene i Bergen og omegn. I løpet av 2022 har vi opplevd flere smittebølger med andre virussykdommer, i tillegg til økt innstrøm av pasienter med ulike indremedisinske tilstander. Dette har ført til nok et år med strengt smittevernregime på sykehuset. Vi har også hatt et godt beredskapssamarbeid med nabosykehuset og kommunene.

Samtidig med høy aktivitet har sykehuset i 2022 også gjennomgått en stor omstilling og omorganisering. Vi har optimalisert driften i nytt bygg og gjort endringer på avdelingsnivå. Dette har krevd ekstra av alle våre ansatte, som gjort en fantastisk innsats under hele perioden. 

På grunn av krigen i Ukraina har det også vært ekstraordinær beredskapsaktivitet knyttet til pasienter derfra og beredskapsplan dersom krigen får større konsekvenser for Norge. Det har heldigvis ikke blitt aktualisert i stor grad. 

Utvidet behandlingstilbud 

I 2022 fikk sykehuset nye midler fra Helse Vest til å starte opp tilbud om postbariatrisk kirurgi. Dette er pasienter som har gjennomgått et stort vekttap, og som har fått betydelig store plager som følge av hudoverskudd. I tillegg ble det gitt nye midler til nye utdanningsstillinger i geriatri med oppstart høsten 2022. Dette er et viktig område fremover i forbindelse med økningen i antall eldre i samfunnet. 

Samfunnet endrer seg

Vi blir flere eldre, samtidig som at helsekronene skal strekke lenger. Framskrivninger viser at sykehusene må jobbe på nye måter for å møte den økende andelen med eldre og mangel på arbeidskraft.

Dette betyr at vi må jobbe annerledes og ta i bruk nye verktøy, nye yrkesgrupper og evne å endre oss i takt med pasientenes krav og forventninger. Noe som også fremheves i Helsepersonellkommisjonens NOU.

Sammen med resten av helse Norge, står vi overfor en helt nødvendig utvikling for å kunne sikre gode helsetjenester til befolkningen – også i fremtiden.

 

Forskningsaktivitet

Forskning har de siste ti årene vært et satsningsområde på Haraldsplass Diakonale sykehus og man har nå etablerte forskningsgrupper innen demens og geriatri, knebehandling, autoimmune leversykdommer, gastrokirurgi og lipødem. Sykehuset er også i ferd med å etablere forskningsmiljøer innen indremedisinske spesialiteter som kardiologi, gastromedisin og hematologi. I 2022 ble det avholdt tre disputaser og våre ansatte publiserer artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter.

Strategi frem mot 2028

I løpet av 2022 har vi utarbeidet og vedtatt en ny strategi for sykehuset for perioden 2023 – 2028. Haraldsplass Diakonale sykehus sin visjon, om å bidra til bedre helse og livsmestring for pasienter og pårørende, ligger til grunn for hvorfor sykehusets strategi sitt hovedmål er helhetlig pasientbehandling. I strategien er det spesielt lagt vekt at en skal skille seg positivt ut på tydelig kommunikasjon, sammenhengende pasientforløp, tverrfaglig samarbeid og innovativ teknologibruk. Strategiprosessen har hatt en bred forankring hos tillitsvalgte, verneombud, brukerutvalg, ledere, seksjonsoverleger, oppdragsgiver og styret. Dette er avgjørende for å kunne operasjonalisere de strategiske målene vi har satt oss.

Kravene til omstilling de neste årene er store og ambisiøse og er bygget på syv premisser; å øke pasientens og pårørendes helsekompetanse, beholde, utvikle og rekruttere kompetanse, integrert forskning og utdanning, styrke endringskultur, nye arbeidsformer og konsepter, forsterke samhandlingen og ha bærekraft i alt en gjør. 

Helsetjenester av topp kvalitet

Nasjonale målinger viser at sykehuset leverer helsetjenester av topp kvalitet. At sykehusets kvalitet ligger stabilt på topp i nasjonal sammenheng er et resultat av systematisk, grundig og godt kvalitetsarbeid over tid.

Visjonen vår er klar: Vi skal bidra til bedre helse og livsmestring. Vi ønsker å dele av vår kompetanse med våre pasienter og pårørende, og bidra til at de opparbeider seg god kunnskap om egen helse og sykdom. Korte linjer, kultur for samarbeid og en optimal miks av kompetanse, gir oss gjennomføringskraft når vi skal videreutvikle behandlingstilbudet til beste for pasienten.

I tillegg til den økonomiske informasjonen, finner du i denne rapporten en god oversikt over tilbudet vårt. 

God lesning!