Det arbeides regelmessig med både inngående og utgående avvik mellom kommunene og sykehuset for å raskt forbedre oss, og for å få oversikt over hvor forbedringspotensialet er størst.

 

Toppledermøte 

Hvert år arrangeres et toppledermøte som samler øverste politiske og administrative ledelse ved sykehus og kommuner for å få bedre samhandling på agendaen. I 2022 ble toppledermøte arrangert av Haraldsplass Diakonale sykehus i samarbeid med kommunene i Region Nordhordland. Møtet ble holdt på det nye Helsehuset i Knarvik.  

Det ble et vellykket toppledermøte, der arbeidet om etablering av helsefelleskap ble lagt frem. Det ble diskutert hvordan man kan gjøre flere endringer for å gi pasientene et bedre tilbud på tvers av tjenestenivåene og det ble et godt dialogmøte mellom alle parter. Brukerinvolvering i helsefelleskap stod også sentralt på programmet. Styreleder Jørn Henning Theis gjorden en strålende jobb som konferansier sammen med ordfører i Alver kommune. Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen holdt et innlegg rundt topplederansvar i samhandling og Strategi- og samhandlingsdirektøren Rebekka Ljosland hadde et flott innlegg om Helsefellesskap og vilje til endring sammen.  

 

 

 

 

Samhandlingsseminar 

Samhandlingsseminar for fastleger, kommuneoverleger, leger på sykehjem, legevakt og sykehus ble gjennomført i mai og i november i 2022. Deltakerne fikk omvisning på det nye sengebygget og på programmet stod bla ulike samhandlingsutfordringer mellom legetjenesten, samt dialog fra de ulike tjenestene i kommunene, i medisinsk klinikk, kirurgisk klinikk og klinikk for diagnostikk og fellestjenester. Det er stor interesse og svært godt oppmøte, og at vi har fått gode innspill til temaer fra legene selv som kan bedre samhandlingen.  Vi ser frem til å arrangere to samhandlingsseminarer i mai og november 2023.  
 

Pandemi koordineringsgruppe med tilhørende undergrupper 

Pandemikoordineringsgruppen har siden 2020 vært et møtepunkt mellom sykehusene og kommunene i nedslagsfeltet. I gruppen diskuteres dagsaktuelle utfordringer rundt pandemien, og hvordan vi som gode samarbeidspartnere kan hjelpe hverandre og ha forståelse og informasjon om hverandres utfordringer. Det har vært regelmessige møter gjennom første del av 2022, men ut over året har det blitt hver tredje uke. Gruppen har ut over 2022 også diskutert håndtering av flyktningkrisen fra Ukraina. Dette er en svært god arena for å ta opp saker som har behov for å løses mellom ulike tjenestenivåer. 

Helsefellesskap 

I tråd med etablering av helsefelleskapene har samhandlingsstrukturen nå signert en ny overordnet avtale og helsefelleskap i Bergensområdet er offisielt etablert. Tidligere samhandlingsstruktur har fungert bra på mange måter, men i helsefellesskapet er det nå brukerrepresentanter på alle nivå, samt fastlegerepresentasjon og kommuneoverlegerepresentasjon. Haraldsplass er representert på alle nivåer i strukturen, og er også delaktig i samhandlingssekretariatet på tvers av kommunene og sykehusene. 

Helsefelleskapet har i 2022 gjennomført to møter i strategisk samarbeidsutvalg, og en runde med møter i områdeutvalgene. Det planlegges første partnerskapsmøte i mars 2023. Sykehusledelsen har gjennom 2022 prioritert å besøke kommunene i opptaksområdet en til to ganger for å arbeide systematisk med samhandling med kommunehelsetjenesten.  

Internt arbeid på samhandling 

Det arbeides regelmessig med både inngående og utgående avvik mellom kommunene og sykehuset for å raskt forbedre oss, og for å få oversikt over hvor forbedringspotensialet er størst. Vi har hovedfokus på avvik på legemiddelsamstemming, spesielt ved utreise av sykehuset. I samarbeid med spesielt medisinsk avdeling jobbes det tett med tiltak i klinikken, også knyttet opp mot prosjektet, Pasientens legemiddelliste, hvor Haraldsplass Diakonale sykehus er pilot.  

Rådgiver på samhandling har også undervist avdelinger i hvordan samhandle godt, hvordan følge opp samhandlingsavvik, og vært delaktig i å løse utfordrende enkeltsaker med kommunene. Det er gjennomført to samhandlingskurs for nye og erfarne sykepleiere i høst.  

Ny praksiskonsulent (PKO) 

Anne Laue ble i august ansatt som ny praksiskonsulent (PKO). Anne jobber som fastlege i Alver kommune når hun ikke er på Haraldsplass. Anne har vært PKO tidligere på Haraldsplass, og er godt kjent med mange ansatte, avdelingene og pasientgruppene. Formålet med å ha Anne som PKO er å øke samhandling og koordinering mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, da spesielt mellom fastlegene og sykehuslegene, utarbeide gode samhandlingsseminar og bidra til bedre pasientforløp på kryss og tvers av tjenestenivåene.  

Anne Laue ble i august 2022 ansatt som ny praksiskonsulent.