Haraldsplass Diakonale sykehus
har forpliktet seg til å kontinuerlig forbedre sin miljøprestasjon.  

Bærekraftig sykehus 

Haraldsplass Diakonale sykehus er en døgnkontinuerlig arbeidsplass med høy aktivitet og over 1 200 ansatte. Helse- og omsorgssektoren er en viktig del av det norske samfunnet og er en vesentlig andel av den offentlige sektor som utgjør ca. 5 % av landets totale klimautslipp. Haraldsplass har forpliktet seg til å kontinuerlig forbedre sin miljøprestasjon.  

Et bærekraftig sykehus vil si at sykehuset stadig arbeider for å redusere sitt eget klimafotavtrykk. Dette innebærer en bærekraftig drift som utnytter ressurser på best mulig måte, både økonomisk, for miljøet og med størst mulig helsegevinst. 

Viktige innsatsområder for helsetjenestens klimapåvirkning er å sørge for energieffektive bygg, reduksjon i direkte utslipp av klimagasser samt reduksjon av CO2-utslipp gjennom bevisste innkjøp. Sykehuset deltar i et regionalt samarbeid for klima og miljø i Helse Vest, hvor hensikten er å strukturere og samordne arbeidet med miljø- og bærekraft i helseforetakene for å fremme god helse og redusere klimautslipp gjennom miljøvennlig drift. 

Miljø 

Haraldsplass Diakonale sykehus har tidligere vært miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden. På grunn av en omlegging i det regionale og nasjonale samarbeidet på klima og miljø i spesialisthelsetjenesten, besluttet sykehuset å gå ut av denne sertifiseringen i 2021. Sykehuset er nå i en beslutningsfase med tanke på hvordan vi skal sikre revisjon av miljøarbeidet ved sykehuset i fremtiden. 

Haraldsplass Diakonale sykehus ser frem til å øke fokus på dette arbeidet i 2023, og bli enda tydeligere på det samfunnsansvaret sykehuset har for å redusere miljø- og klimapåvirkningen fra sykehusdriften.