Her er tre av Noklus sine avdelingsingeniører i gang med én av de 57 kontrollutsendelsene som Noklus sendte sine deltakere i 2022. Her står de foran Noklus sin pipetteringsmaskin, populært kalt «Pippi». Fra venstre: Berit Oddny Riksheim, Gro Gidske og Wenche Sletbakk Vie. (Foto: Noklus/Linda Ophaug)

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge, og arbeider for at medisinske laboratorieundersøkelser blir rekvirert, utført og tolket riktig og i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging.

Noklus er en ideell, landsdekkende organisasjon som ble etablert i 1992, og hadde 30 – års jubileum i 2022. Det er omtrent 120 personer tilknyttet Noklus, der 40 arbeider ved Noklus sitt hovedkontor i Bergen ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Øvrige medarbeidere er laboratorierådgivere og legespesialister tilknyttet 22 ulike helseforetak. Noklus har avtale om samarbeid med alle de fire regionale helseforetakene.

I 2022 var det omtrent 3 500 ulike enheter som deltok i Noklus, alle fastlegekontor og 96 % av landets sykehjem deltar. Andre deltakere er sykehusavdelinger, hjemmetjenesteenheter, forsvarsenheter, enheter i oljeindustrien, bedriftshelsetjenester, fengsler, helsehus, legevakt og utdanningsenheter. Deltakerne i Noklus får tilgang til et kontinuerlig kvalitetsforbedringssystem for sin laboratorievirksomhet og får verktøy til å oppfylle Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Hver enhet får tilbud om lokalt kurs og veiledning i laboratoriearbeid ved besøk og telefonkontakt. Oppdaterte analyseprosedyrer, e-læringskurs og informasjon om analyseutstyr er en del av tilbudet. Kvaliteten på analysevirksomheten følges jevnlig, og den enkelte deltaker får tilbakemelding og bistand ved behov for å bedre kvaliteten.

I 2022 ble det gjennomført fysiske møter hos ca. 50% av deltakerne, og over 1000 kurs eller undervisning med 10 400 kursdeltakere.  Det ble gjennomført 22 300 e-læringskurs. I 2022 var det 57 utsendelser av ekstern kvalitetskontroll (EQA) kontrollmateriale, og det ble sendt ut totalt ca. 43 500 prøver til deltakerne.

I 2022 var 207 sykehusavdelinger og private laboratorier påmeldt over 1000 ulike EQA-program. Noklus tilbyr og formidler program til fagområdene medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin, mikrobiologi og patologi. De fleste laboratorieavdelinger ved norske sykehus er i dag påmeldt EQA-program via Noklus. 

Noklus samarbeider med medisinske laboratorier om en rekke kvalitetsutviklingsprosjekter, prosjekt for reagens lot-til-lot variasjon, kvalitetssikring av blodgassinstrumenter og et internasjonalt system for registrering av pasientmedianer er eksempler på prosjekt vi har jobbet med i 2022. Holdbarhetsdatabasen som viser holdbarhetsstudier utført i norske laboratorier er tilgjengelig på Noklus sine nettsider og inneholder 146 gjennomførte holdbarhetsstudier, 47 av disse er nye studier publisert i 2022.

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, som er lagt til Noklus. Per desember 2022 hadde registeret data på 209 171 personer med diabetes. Registeret mottar årlig data både fra spesialist- og primær helsetjenesten.

Noklus har bistått Sykehusinnkjøp i flere prosesser med nasjonale innkjøp av antigen hurtigtester for Covid-19.

I 2022 fullførte Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) som ledes av Noklus fire utprøvinger av pasientnært (PNA) utstyr (se for øvrig www.skup.org).

Styret vedtok høsten 2022 en strategi- og handlingsplan for perioden 2023 – 2026.

Ved utgangen av 2022 var det knyttet en professor emeritus stilling, en førsteamanuensis II-stilling og en førsteamanuensisstilling I til Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Noklus hadde en 100 % forskerstilling og tre rekrutteringsstillinger, to doktorgradskandidater. Det ble publisert mer enn 30 vitenskapelige artikler i internasjonale fagfelle vurderte tidsskrifter og to kapitler i Tietz Textbook for Laboratory Medicin. Sverre Sandberg, leder i Noklus, fikk «EFLMs (European Federation of Laboratory Medicine) award for Scientific Achievements» og ble æresmedlem i den Slovakiske laboratorieforeningen. Ansatte i Noklus deltar i en rekke komiteer og arbeidsgrupper i internasjonale organisasjoner.

Besøk www.noklus.no for mer informasjon om Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelse.