Å være kompetent, respektfull, medmenneskelig og samhandlende i møte med pasienter, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere er verdier sykehuset bygger virksomheten på. 

Haraldsplass Diakonale sykehus AS (HDS) er et ideelt sykehus eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Sykehuset er lokalsykehus i indremedisin for 150 000 innbyggere i tre bydeler i Bergen, for Samnanger kommune og alle kommunene i Nordhordland. HDS har akutte og elektive funksjoner innenfor indremedisin, kirurgi og ortopedi. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF, og har akuttmedisinsk beredskap ved større hendelser gjennom beredskapsplaner med Helse Bergen. Sykehuset har døgntilbud innen laboratorie- og røntgentjenester. I tillegg til pasientbehandling inngår pasientopplæring, forskning og utdanning i sykehusets oppdrag. Som diakonal virksomhet arbeider sykehuset kontinuerlig med verdispørsmål, etisk refleksjon og holdninger i ønsket om at pasienter, pårørende og medarbeidere skal oppleve kompetanse med hjertevarme. Sykehusets mange frivillige bidrar også til at pasienter skal få en god opplevelse under oppholdet.

 

Å være kompetent, respektfull, medmenneskelig og samhandlende i møte med pasienter, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere er verdier sykehuset bygger virksomheten på. Basert på disse ble det i 2022 utarbeidet og vedtatt en ny strategi for sykehuset; «Helhetlig pasientbehandling 2023 - 2028». HDS sin visjon om å bidra til bedre helse og livsmestring for pasienter og pårørende ligger til grunn for hvorfor sykehusets strategi sitt hovedmål er helhetlig pasientbehandling. I strategien er det spesielt lagt vekt at en skal skille seg positivt ut på tydelig kommunikasjon, sammenhengende pasientforløp, tverrfaglig samarbeid og innovativ teknologibruk. I arbeidet har tillitsvalgte, verneombud, brukerutvalg, ledere, seksjonsoverleger, oppdragsgiver og styret blitt enige om noen viktige målbilder de neste årene, og disse skal operasjonaliseres i tiltak i årlige handlingsplaner. For å lykkes med strategien og de endringene som er nødvendig for sykehusets utvikling skal det arbeides med syv premisser; å øke pasientens og pårørendes helsekompetanse, beholde, utvikle og rekruttere kompetanse, integrert forskning og utdanning, styrke endringskultur, nye arbeidsformer og konsepter, forsterke samhandlingen og ha bærekraft i alt en gjør. 

Driften

I 2022 har sykehusdriften vært preget av flere bølger med pandemi. Sykehuset har hatt en høy innstrøm av ØH-innleggelser og aldri før har det blitt behandlet flere pasienter ved sykehuset. Samtidig med høy aktivitet har sykehuset i 2022 også gjennomgått en stor omstilling og omorganisering. Vi har optimalisert driften i nytt bygg og gjort endringer på avdelingsnivå, blant annet har det i 2022 skjedd en virksomhetsoverdragelse av Sunniva (palliativ avdeling) til HUS. Høy aktivitet og samtidig omorganisering har krevd ekstra av alle våre ansatte, som gjort en fantastisk innsats under hele perioden. Vi vil takke hver og en av dem.

Vi har hatt stort fokus på pasienter og ansattes sikkerhet. Brukermedvirkning er en sentral del av pasientsikkerhetsprogrammet. Brukerutvalget ved sykehuset er representert i klinisk etisk komité og i ulike prosjekt og grupper som arbeider for å forbedre tjenestene på sykehuset. Styret blir løpende informert om pasientsikkerhetsarbeidet, og anerkjenner at sykehusets fokus på kvalitet og forbedringsarbeid er med på å styrke pasientsikkerheten.

Sykehuset hadde i 2022 totalt 1224 ansatte fordelt på 760 årsverk. Sykefraværet i 2022 var på 7,9 %, fordelt på 4,4 % på langtids og 3,5 % på korttids. Sykehuset legger til rette for at flest mulig skal kunne stå i arbeid når helsen blir en utfordring, og har gjennom handlingsplan ulike tiltak for å bistå NAV med å tilrettelegge for mennesker som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet.

Sykehuset har fokus på å være en arbeidsplass for alle uavhengig av alder, kjønn, religion, livssyn og seksuell orientering, og tilstreber å kunne legge til rette innenfor de rammene som er mulig for de av våre ansatte som av helsemessige årsaker trenger dette. Det systematiske HMS-arbeidet på sykehuset bidrar til at ansatte har et helsefremmende arbeidsmiljø, og reduserer risiko for uønskede hendelser.

 

 

Likestillings- og diskrimineringsarbeid er forankret i sykehusets strategi, verktøy, undervisning, retningslinjer/rutiner, og er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken. Det er et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning der dette er mulig, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn. I 2022 har kvinneandelen blant våre ansatte utgjort 80,4 %.

Det gjennomføres årlig kartlegging av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur ved Haraldsplass (ForBedringsundersøkelsen). I undersøkelsen kartlegges blant annet om medarbeidere har kjennskap til om man blir utsatt for diskriminering, mobbing og trakassering. Kartleggingsresultater for foretaket blir årlig orientert om i sykehusets arbeidsmiljøutvalg, ledelsen og for styret.  

Sykehuset arbeider kontinuerlig med å styrke meldekulturen slik at uønskede hendelser rapporteres og tas tak i. Sykehuset hadde i 2022 en alvorlig hendelse med en ung pasient som døde og har i etterkant av dette arbeidet systematisk med læringspunkter og bedre rutiner for muntlig overlevering av informasjon, debriefing og kvalitetssikring av ulike prosedyrer. Det har i 2022 vært en økning i meldte saker innen kategorien psykososialt arbeidsmiljø, som i all hovedsak tilskrives en dobling av meldinger om vold og trusler mot ansatte (11 til 21 saker). For å identifisere risiko for diskriminering og hindringer for likestilling, har HR, tillitsvalgte og verneombud gjennomført en risikovurdering av ulike personalområder og diskrimineringsgrunnlag på systemnivå. Et detaljert innblikk i hvordan sykehuset har jobbet med likestilling og ikke-diskriminering i hht. aktivitet og redegjørelsesplikten i 2022 er tilgjengelig i lenke til årsrapport 2022

 


 

Forskning og kliniske behandlingsstudier

Haraldsplass Diakonale sykehus har over lengre tid jobbet strategisk for å løfte forskningsaktiviteten på sykehuset og har nå forskningsmiljøer innen geriatri og demens, ortopedi gjennom forskningsgruppen Sports Traumatology and Arthroscopy Research group (STAR), lipødem, autoimmune leversykdommer og gastrokirurgi. I tillegg fikk man i 2022 tildelt tre nye doktorgradsstipender innenfor gastromedisin, kardiologi og hematologi. Tre av sykehusets stipendiater disputerte i 2022 og det er blitt publisert artikler i gode tidsskrifter som Nature Communication og American Journal of Sports Medicine.

Det har over mange år vært jobbet strategisk med å løfte sykehusets forskningsinfrastruktur som tidligere var sårbar. Kliniske behandlingsstudier har vært et nasjonalt satsningsområde i spesialisthelsetjenesten siden «Nasjonal handlingsplan for kliniske studier» ble lansert i 2021. I 2022 ble det også åpnet en forskningspoliklinikk som gjør organiseringen og gjennomføringen av kliniske studier og forskningsprosjekter enklere, og i flere av forskningsgruppene er det bredere tverrfaglig sammensetning.

 

 

Miljø og arbeid med åpenhetsloven

Sykehuset har tidligere vært miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden. På grunn av en omlegging i det regionale og nasjonale samarbeidet på klima og miljø i spesialisthelsetjenesten, besluttet vi å gå ut av denne sertifiseringen i 2021, og vi er nå i en beslutningsfase med tanke på hvordan vi skal sikre revisjon av miljøarbeidet ved sykehuset i fremtiden. 

Sykehuset har fokus på bærekraftig drift og klimaavtrykk. Sykehuset tilrettelegger for miljøvennlig transport for ansatte, pasienter og studenter, kildesorterer avfall, har iverksatt tiltak for å redusere matsvinn og tilbyr i økende grad video/telefonkonsultasjoner til pasienter. I tillegg har sykehuset de senere årene foretatt en betydelig modernisering av bygningsmassene. Haraldsplass Diakonale sykehus har i 2022 satt i gang arbeid med aktsomhetsvurderinger, og eksisterende retningslinjer skal oppdateres i tråd med kravet i åpenhetsloven. Dette omfatter også retningslinjer for krav til leverandører og forretningsforbindelser. Innen 30. juni 2023 har vi klar de ulike aktsomhetsvurderingene som gjøres. Den vil være tilgjengelig på Haraldsplass Diakonale sykehus sine nettsider.

 

Økonomi

Sykehuset leverer tjenester etter avtale med Helse Vest RHF, som konkretiseres gjennom årlige bestillinger. Helse Vest RHF har vært sykehusets primære oppdragsgiver også i 2022. Per 31.12.2022 overstiger ikke-balanseførte pensjonsforpliktelser selskapets egenkapital. Vurderingen om grunnlaget for fortsatt drift er basert på at det er et offentlig ansvar å dekke de historiske pensjonskostnadene hos ideelle aktører som driver helse- og sosiale tjenester etter avtale med staten.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift i samsvar med regnskapslovens § 3-3, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Samlet sett viser årsregnskapet for 2022 et overskudd på kr. 21,9 millioner, mot kr. 22,0 millioner i overskudd for 2021.

I 2022 har selskapet balanseført nye utstyrsinvesteringer for kr. 18,5 millioner mot kr. 36,6 millioner for 2021. Balanseført verdi av varige driftsmidler pr. 31.12.2022 er kr. 159,3 millioner mot kr. 166,1 millioner i 2021. Kontantbeholdning ved utgangen av regnskapsåret var kr. 134,6 millioner, mot kr. 205,8 millioner i 2021. Nedgangen skyldes i hovedsak økte pensjonspremier, samt engangstilskudd fra Helse Vest RHF knyttet til driften i 2022 som er mottatt i 2023. I tillegg er kr. 16,9 millioner av selskapets likviditetsbeholdning plassert i rentefond. Selskapets likviditetsbeholdning er i hovedsak bundet opp mot fremtidig premiebetaling for selskapets tjenestepensjonsavtaler. Styret har stort fokus på likviditetsutviklingen inn i år 2023 og vil fortsette arbeidet med å styrke likviditetssituasjonen til sykehuset.

Langsiktig gjeld pr. 31.12.2022 var kr. 46,7 millioner mot kr. 53,4 millioner i 2021. Kortsiktig gjeld pr. 31.12.2022 var kr. 198,2 millioner mot kr. 210,0 millioner i 2021.

Selskapet har en ikke-balanseført pensjonsforpliktelse på kr. 283,7 millioner inklusiv arbeidsgiveravgift per 31.12.2022. Denne underdekningen finansieres løpende gjennom avtalen med Helse Vest RHF. Ved utgangen av 2022 var egenkapitalen i foretaket kr. 206,8 millioner (EK-andel 38,1 prosent) mot kr. 185,0 millioner (EK-andel 33,9 prosent) i 2021. Av egenkapitalen per 31.12.2022 utgjorde forskuttert kompensasjon for pensjonskostnader kr. 73,7 millioner, mot kr. 70,42 millioner per 31.12.2021. Det er således styrets vurdering at egenkapitalandelen fremdeles er lav, og det må arbeides for å øke denne gjennom årlige overskudd fra sykehusdriften.

Selskapet har som målsetting å minimere finansiell risiko. Ved årsslutt er ingen eiendeler eller gjeld i utenlandsk valuta og er derfor ikke eksponert for valutarisiko. Selskapets likviditet er god som følge av forskuttert pensjonspremie, og er i hovedsak plassert i bankinnskudd. Deler av selskapets overskuddslikviditet er plassert i rentefond. Gjennom dette er selskapet noe eksponert for rente- og kredittrisiko. Rentebetingelser på langsiktig gjeld på kr. 46,7 millioner er knyttet opp mot 3 måneders NIBOR.

Styret mener at årsregnskapet for 2022 gir en rettvisende oversikt over sykehusets stilling, utvikling og resultat. Det er avholdt 8 styremøter i 2022 og 82 saker er styrebehandlet. Det er tegnet ansvarsforsikring for styrets medlemmer og daglig leder. Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for ren formueskade som sikrede kan pådra seg i funksjon som styremedlem eller daglig leder.

Styret takker alle ansatte, tillitsvalgte, brukerutvalg og andre samarbeidsparter for den gode og ekstraordinære innsatsen som har blitt lagt ned i 2022.

Bergen 15. mars, 2023 

Jørn-Henning Theis
Styreleder

Torill Eidsheim
Styremedlem

Siw Øfstegaard Heimdal
Styremedlem

Vigdis Anita Gåskjenn
Styrets nestleder

Victor D. Norman
Styremedlem

Susann Muri
Styremedlem

Dagrun Waag Linchausen
Styremedlem

Søren Vindfeld
Styremedlem

Jan Elvøy
Styremedlem

Kjerstin Fyllingen
Adm. direktør