digitalisering

Haraldsplass Diakonale sykehus deltar aktivt i det viktige arbeidet med å forbedre teknologiske løsninger for pasienter, ansatte og pårørende. 

Fokus på digitalisering

Gjennom 2022 har sykehuset jobbet målrettet for å optimalisere og videreutvikle bruken av de ulike digitale løsningene i sykehuset til beste for behandler og pasient. Målsettingen er at sykehuset, ved hjelp av digitale løsninger, legger til rette for en mer effektiv kommunikasjon og bedre logistikk mellom ulike yrkesgrupper på sykehuset og til pasienter og brukere.

Haraldsplass Diakonale sykehus var blant de første somatiske sykehusene som tok i bruk en modernisert utgave av en elektroniske pasientjournal i 2022. Videre har sykehuset, som første sykehus i Helse Vest, nå digitale løsninger for innsjekk og betaling ved alle poliklinikker. Sykehuset jobber også aktivt for å sørge for at data flyter sømløst fra ulike medisinsk-tekniske apparater inn i den elektroniske legemiddel- og kurveløsningen. Dette vil bidra til en mer effektiv arbeidshverdag for ansatte samt bidra til å styrke pasientsikkerheten.

I 2022 har sykehuset lagt til rette for å ta i bruk nye og mer moderne kommunikasjons- og samhandlingsløsninger for de ansatte. Dette arbeidet vil forsterkes i 2023, i tillegg til økt fokus på digitalisering av pasientforløp.

Regionalt samarbeid

Haraldsplass Diakonale sykehus har et sterkt fokus på samarbeid med de andre sykehusene i Helse Vest. I 2022 har sykehuset fortsatt å prioritere deltagelse i det regionale arbeidet, og er representert i flere regionale programmer og prosjekter. Sykehuset deltar aktivt i det viktige arbeidet med å forbedre de teknologiske løsningene for pasienter og ansatte.

Informasjonssikkerhet

Fokus på informasjonssikkerhet og personvern er en stadig viktigere del av det å drive sykehuset på en god og sikker måte. Gjennom 2022 har vi styrket dette arbeidet og deltar aktivt i det regionale arbeidet knyttet til topp 5 risiko, hvor informasjonssikkerhet er et av delområdene.