NØKKELTALL

4541

Dagopphold

9609

Døgnopphold

1225 Ansatte

734 Netto månedsverk*

2 261 Døgnopphold - elektive

9 609 Døgnopphold ØH

4 541 Dagopphold (elektiv+ ØH)

5 761 Operasjoner totalt

46 085 Polikliniske konsultasjoner

1 994 302 Laboratorietjenester - antall analyser utført

29 754 Radiologi - antall undersøkelser

1 199 MNOK i omsetning 

* Fra og med Årsmelding 2021 endret vi måten vi beregner Netto månedsverk. Dette fordi vi får et mer nøyaktige tall og vi kan lettere sammenligne oss med andre foretak. Netto månedsverk beregnes på bakgrunn av all utbetalt arbeidstid med fratrekk av alt fravær. Tidligere beregnet vi Netto månedsverk på bakgrunn av et sett lønns og trekkarter i vårt lønnssystem

Haraldsplass Diakonale Sykehus er et stort akuttsykehus i nasjonal målestokk, og er i dag lokalsykehus for 145 000 innbyggere i Bergen, Nordhordaland og Gulen. 

Sykehuset ønsker at pasienter, pårørende, samarbeidsparter, medarbeidere og studenter gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme.

 

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store ideelle sykehus i Norge (de andre to er Lovisenberg og Diakonhjemmet). I dag er vi lokalsykehus i indremedisin for 147.000 innbyggere i Bergen, samtlige kommuner i Nordhordland og kommunene Gulen og Samnanger. Sykehuset har regionfunksjon innen geriatri. 

Haraldsplass diakonale sykehus har også en stor kirurgisk klinikk som har utmerket seg på flere områder,

 

inkl. skulder-, kne- og tykktarmoperasjoner. Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi, anestesiologi, overvåkning og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet.

Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF, og har et godt samarbeid med Helse Bergen innenfor våre virksomhetsområder.

Formål

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten med tilbud innen medisin og kirurgi. Sykehuset har ansvar for akutt indremedisin for utvalgte geografiske områder, regionfunksjon for lindrende behandling og utvidet ansvar for geriatri i Hordaland, og vi er blant de fremste på utvalgte kirurgiske fagområder. Sykehuset har utstrakt dag- og poliklinisk virksomhet innenfor våre utvalgte fagområder. 

Visjon

Vi ønsker å bidra til livsmestring, helse og lindring – for våre pasienter og pårørende. Vi er et sykehus i spesialisthelsetjenesten og vet vi kan ikke gjøre alle friske, men med vår samlede kompetanse skal vi bidra til å gjøre det enklere for den enkelte å håndtere livssituasjonen. Vår visjon er tydelig:

“Bidra til bedre helse og livsmestring”

Verdibasert sykehus

Sykehuset har en visjon om at pasienter, pårørende, samarbeidsparter, medarbeidere og studenter gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme.

Det som gir et diakonalt sykehus en identitet er blant annet et kontinuerlig arbeid knyttet til verdispørsmål, etisk refleksjon og holdninger. Sykehusets verdier er:
• Kompetent
• Respektfull
• Samhandlende
• Medmenneskelig

Forskning

Forskning er en integrert og definert del av sykehusets kliniske virksomhet. Haraldsplass Diakonale Sykehus AS har som mål at forskningen skal:
• føre til et utviklende fagmiljø og ny kunnskap til beste for pasientene innenfor forebygging, diagnostikk, behandling, pleie og lindring.
• utføres i henhold til lovmessige og etiske kvalitetskrav.
• implementeres i våre rutiner og bli brukt i pasientbehandling ved sykehuset.

Klinikk for medisinsk diagnostikk og fellestjenester (KDF)

Haraldsplass Diakonale Sykehus har alle de servicefunksjoner som kreves i dagens sykehus: laboratorium, radiologisk avdeling, avdeling for rehabiliteringstjenester (som innbefatter fysioterapi, ergoterapi, sosionomer m.fl.), prest samt støttetjenester som merkantile, teknisk infrastruktur, medisinsk teknikk, renhold, logistikk, kjøkken, kantine og avdeling for frivillige.

Kirurgisk Klinikk

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen kirurgi og ortopedi. Klinikken tar imot både øyeblikkelig hjelp og elektive pasienter (pasienter fra venteliste). Klinikken har et høyt fokus på dagkirurgi men er også tilknyttet en moderne døgnavdeling. Kirurgisk avdeling yter tjenester innen gastrokirurgi, urologi, generellkirurgi og plastikkirurgi. Plastikkirurgisk seksjon inngikk avtale med Helse Vest vedørende brystkirurgi og postbariatrisk kirurgi. Ortopedisk avdeling yter tjenester innen skulder, hofte, fot og kne kirurgi. Klinikken gjennomførte totalt 5 761 operasjoner i 2022, hvorav 763 var øyeblikkelig hjelp. 

Medisinsk Klinikk

Sykehuset har en stor medisinsk klinikk med lokalsykehusansvar innen akutt indremedisin for bydelene Bergenhus og Åsane, samt innbyggere fra Nordhordland, Samnanger og Gulen kommune. Klinikken har et moderne og effektivt akuttmottak i tilknytning til en ny og utvidet observasjonpost. Medisinske døgnavdelinger og medisinsk poliklinikk tilbyr behandling og tjenester innen hjerte- og lunge sykdommer, geriatri, fordøyelsessykdommer, hormon og nyre sykdommer, infeksjonssykdommer og blodsykdommer. Klinikken har også en intensivavdeling og et team for lindrende behandling.

Som ideell virksomhet, er Haraldsplass Diakonale Sykehus AS en non-profitt organisasjon. Dette betyr at eventuelle økonomiske overskudd ikke tas ut av eiere, men tilbakeføres uavkortet for å tjene sykehusets formål.

Premissleverandør

Historisk sett har de ideelle non-profitt aktørene vært premissleverandører for utviklingen av velferdssamfunnet – før det offentlige og de kommersielle aktørene kom på banen. Etter hvert har de ideelle også fått en rolle som positiv utfordrer og leverandør til det offentlige tilbudet.

Utfyller det offentliges tilbud. Det er et historisk partnerskap mellom offentlig og ideell virksomhet.

Siden begynnelsen av det 20. århundre, før oppbyggingen av den moderne velferdsstaten, var de ideelle aktørene pionerorganisasjoner innen opprettelse og drift av helse, velferd og omsorgstjenester til befolkningen.

Gjennom mange tiår har virksomhetene vært drevet som et nødvendig, anerkjent og integrert ledd i det offentlige tjenestetilbudet, og med et langsiktig perspektiv for virksomheten. Ideelle sykehus står i dag for en vesentlig del av verdiskapingen og tjenestetilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge. Det bygges systematisk kompetanse og ideelle spiller en aktiv rolle i styrking av samarbeid og tjenestetilbud mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i kommunene.