Toppledermøte

Året begynte med Toppledermøte i slutten av januar på Haukeland universitetssykehus, med mange deltakere. Administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale sykehus, Kjerstin Fyllingen, hadde et fengende og inspirerende innlegg om direkte telefonlinje fra fastleger til overleger i akuttmottak. 

Vel Heim prosjekt

Haraldsplass har deltakelse i Vel heim prosjektet, og deltok i en av to workshops i 2020. Rapporten ble levert inn 01.07.20 og HDS fikk anledning til å komme med gode innspill underveis.

Utvikling av saman.no

Videre arbeid med å forbedre siden og innhold på Saman.no. Pandemien satte en stopper for å fullføre arbeidet og det fortsettes i 2021. Det er innvilget 5 % stilling i kommunikasjonsavdeling i Helse Bergen som skal bistå med redigeringsarbeid av siden fortløpende.

Prosjekt Fag og – tjenesteutvikling Helsehuset i Region Nordhordland

Deltakelse i prosjekt fag- og tjenesteutvikling av Helsehuset i Region Nordhordland med regelmessig arbeid og møter for å lande et konsept og en prosjektrapport for å videreutvikle samarbeidet mellom aktørene som flytter inn i Helsehuset fra mars 2021.

Det er viktig for oss å samhandle tett med kommunene i vårt nedslagsfelt for å bidra til å oppfylle intensjonen i samhandlingsreformen om mest mulig behandling tettest mulig der pasienten er og bor. Dette er også bakgrunnen for at vi ønsker å være tilstede i Helsehuset i Nordhordland. 

Det nye Helsehuset i Nordhordland er godt plassert i «hjertet» av Knarvik, med nær tilknytning til sentrum og rekreasjonsområde ved Kvassnesstemma.Foto: Link Arkitektur. 

Adm. direktør Kjerstin Fyllingen. Foto: Katrine Robinson. 

 

Samarbeidsutvalgsmøter 

Samarbeidsutvalgsmøter ble gjennomført på tross av pandemien. De tre siste møtene ble gjennomført digitalt på en god måte. Samarbeidspartene har vært opptatt av å gjennomføre møtene for å holde kontakten mellom sykehusene og kommunene i en krevende tid.

Pandemi koordineringsgruppe med tilhørende undergrupper

17. mars startet arbeidet i pandemikoordineringsgruppen, med utgangspunkt i avtalen om samarbeid ved en pandemisk influensa mellom sykehusene og kommunene. Her har det vært møter regelmessig i 2020, hver uke i den mest travle tiden i pandemien. Koordineringsgruppen jobber frem ulike prosedyrer, bla prosedyren om testing av pasienter til sykehjem og omsorgsbolig før utreise fra sykehus, og senere planlegging av vaksinering.

20. mars startet arbeidet i undergruppen personell i forbindelse med pandemi og arbeidet i koordineringsgruppen. Denne undergruppen tar utgangspunktet i avtalen om samarbeid ved en pandemisk influensa. Hyppige møter mellom sykehus og kommunene i starten der det ble lagt ut en stor felles stillingsutlysning i regi ab Helse Bergen. Gruppen jobbet videre med å kartlegge bemanningsbehov, opplæringsbehov, diskuterer tema som kryss smitte og hvordan forholde seg til studenter med bistillinger. Har skrevet en rapport på arbeidet ila juni som ble levert til koordineringsgruppen. Gruppen ble i august satt på vent, men kan tas opp igjen ved behov.

Det var noen få møter i starten av pandemien for å diskutere hvordan å prioritere pasientene ved utreise fra sykehuset. Viser seg etter hvert å ikke være stort behov for videre arbeid i denne gruppen, siden pasientflyten fungerer bra. Gruppen blir satt på vent.  

Prosjekt Felles Utviklingsplan

I tråd med etablering av Helsefelleskapene har samhandlingsstrukturen allerede tidlig tatt initiativ til et arbeid for å se på forbedring av den allerede eksisterende strukturen. Prosjektleder blir ansatt i 2020. Samhandlingsstrukturen har jobbet frem et mandat for prosjektet, der også HDS har kommet med viktige innspill. Prosjektleder har hatt møter med ledelsen på HDS og kartlagt hva som fungerer godt og mindre godt i vår samhandlingsstruktur. Det er opprettet tre arbeidsgrupper på for de ulike ledernivåene, der forbedringstiltak for samhandlingen diskuteres. Det har også vært gjennomført intervju av sykepleier og fagsykepleier med tanke på samhandling og forbedringstiltak.  

Prosjektet regnes å ferdigstilles i starten av 2021.

Internt arbeid på samhandling:

Vi følger opp regelmessig både inngående og utgående avvik mellom kommunene og sykehuset for å raskt forbedre oss, og for å få oversikt over hvor forbedringspotensialet er størst. Vi har hovedfokus på avvik på legemiddelsamstemming, spesielt ved utreise av sykehuset. I samarbeid med spesielt medisinsk avdeling jobbet tett med tiltak i klinikken, også knyttet opp mot prosjektet, Pasientens legemiddelliste, hvor Haraldsplass Diakonale sykehus er pilot. 

Rådgiver på samhandling har undervist avdelinger i hva som er god samhandling og hvordan følge opp samhandlingsavvik. Det har kommet ønske om å komme i gang med årlige samhandlingskurs/undervisning til nyansatte. 

Betydelig oppdatering og oppgradering av siden Samhandling på Dag & Natt. Det er nå mer praktisk informasjon tilgjengelig for avdelingene og mer funksjonalitet på siden. 

Det er også gjennomført regelmessige møter mellom samhandlingssykepleierne og rådgiver på samhandling frem til pandemien, opphold mellom mars og september. Påbegynt igjen i september.