Brukerutvalget i 2020 sammen med Adm. direktør Kjerstin Fyllingen og fagdirektør Petter Thornam. Fra venstre: Kjerstin Fyllingen, Ingvild Tjønn Hansen, Lian Cing Lek, Gunda Falao Sparre, Jorund Stellberg, Petter Thornam. Bak fra venstre: Jan Elvøy, Jörg Hänicke. 

I møte med sykehuset skal pasientene skal ha kunnskap om tjenesten, og de skal kunne medvirke og påvirke valg av behandlingsform. Det skal legges vekt på at pasienter og pårørendes rettigheter ivaretas.

På systemnivå skal brukermedvirkning også gi mulighet til å kvalitetssikre tjenestene ved å få kunnskap om brukernes opplevelse dagens tjenester. Pasientenes og de pårørendes erfaringer skal gis en sentral plass i arbeidet med planlegging og drift av virksomheten, og på bakgrunn av dette har helseforetakene opprettet Brukerutvalg på foretaksnivå.

Om brukerutvalget

Brukerutvalget skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset. Brukerutvalget er oppnevnt av styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset i brukerrelaterte spørsmål. Medlemmene i utvalget kommer fra ulike bruker- og pasientorganisasjoner: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Fylkeseldrerådet og Kreftforeningen.