- Helhetlig håndtering av legemidler

Sykehuset har gjennom en helhetlig tilnærming redusert uønskede hendelser relatert til legemiddelhåndtering vesentlig og mottok i 2020 kvalitetsprisen fra Helse vest for dette arbeidet. Utgangspunktet var en erkjennelse av at utfordringene på legemiddelfeltet er sammensatte og at det måtte en lang rekke tiltak til som omfattet hele sykehuset, for å få til reell forbedring. Også i 2020 har tryggere legemiddelbehandling vært et hovedfokus for pasientsikkerhetsarbeidet på sykehuset.

Trygg legemiddelutdeling

Sykehuset har innført en prosess for tryggere legemiddelutdeling på alle avdelinger, hvor pasienten er med på å kontrollere sine egne legemidler. Prosessen inkluderer bruk av endose pakker og mobil arbeidstralle med legemiddelskuff. Sykepleier gjennomgår medisineringen sammen med pasienten; hvilke medikament som er ordinert og hvorfor.

En spørreundersøkelse besvart av 200 sykepleiere høsten 2020 viser at sykepleierne nå oppfatter legemiddelutdelingen som tryggere, det blir gjort mindre feil og pasientens medvirkning gjør at feil avdekkes i stor grad. Pasientene setter pris på å bli informert om hvilke legemidler de står på og føler seg tryggere. Den årlige nasjonale brukererfaringsundersøkelsen, PasOpp, viser at Haraldsplass har god pasienttilfredshet særlig innen opplevd pasientsikkerhet.


Sykepleier og ass. avdelingsleder Inger Lise Dahl forteller om den nye legemiddelprosessen. Film: BRIK.  

Pasientens legemiddelliste på Haraldsplass

Pasientens legemiddelliste som sykehuset har jobbet i flere år for å få pilotere blir endelig realisert som et nasjonalt prosjekt. Høsten 2021 skal pasientene i Haraldsplass sitt opptaksområde i Bergen (Åsane, Arna og Sentrum bydeler) få sin legemiddelliste.

Piloteringen vil i første omgang omfatte fastleger og sykehusleger som kan dele informasjon om legemidler. Haraldsplass har organisert prosjektet som et forbedringsarbeid, der en gruppe med seks leger og to farmasøyter forbereder innføringen. Tett involvering av klinikere er et godt utgangspunkt for klinisk fokus i prosjektet.  

Pasientens legemiddelliste er et nasjonalt tiltak som innebærer at det etableres én elektronisk legemiddelliste per pasient som deles mellom alt helsepersonell med tjenestlig behov. Det betyr at leger som behandler pasienten kan dele opplysninger slik at sykehusleger, fastleger, legevakter, sykehjem og hjemmesykepleie kan få tilgang til pasientens oppdaterte legemiddelliste. Øvrig helsepersonell med tjenestlige behov kan lese pasientens legemiddelliste, men ikke gjøreendringer i den.

Prosjektet ledes av en styringsgruppe med deltagere fra nasjonale myndigheter, alle regionale helseforetak, Helse Vest IKT, Helse Vest, Helse Bergen, Haraldsplass, fastleger, Bergen kommune med flere. 

Korrekt legemidler til kirurgiske pasienter

Meona (elektronisk journalføring av legemidler) ble innført på HDS 14.3.2017. Det har vært en rekke utfordringer, spesifikke for kirurgisk klinikk med dokumentasjon i elektronisk kurve. Dette fordi forløpet ved operasjoner strekker seg over flere avdelinger (døgnavdeling,operasjonssal, postoperativt og poliklinikk) og en rekke personellgrupper er involvert. Registrering av medikamenter må av tekniske årsaker utføres i forskjellige systemer(operasjonskurve på papir, operasjonsplanleggingssystem og Meona). De ulike systemene «snakker ikke sammen» slik at det ofte blir dobbeltarbeid og mulighet for feil ved overføringer. I tillegg er det for eksempel en utfordring at dosering av en spesifikk type legemiddel er forskjellig mellom oppvåkningsavdeling og sengepost. 

Rollefordelingen mellom anestesilegen og operatøren når det gjelder ordinering av legemidler, har også i mange tilfeller vært uklar. Dette har ført til for mange avviksmeldinger når det gjelder pasientsikkerhet fra vår døgnavdeling og det ble vanskelig å gjennomføre dobbeltkontroll av legemidler med pasient.

Med denne bakgrunn ble det etablert et forbedringsprosjekt for legemiddelhåndteringen for hele forløpet til våre inneliggende pasienter. Prosjektet har vært i tett samarbeid mellom kirurgisk klinikk og fagavdelingen og en initial workshop med alle relevante yrkesgrupper avdekket en lang rekke utfordringer. Vi har fra august 2020 innført metoder, basert på en grundig involvering av de ulike yrkesgruppene, som forbedrer pasientsikkerheten ved å:

  1. tydeliggjøre og forenkle ansvarsområdene til de ulike faggruppene
  2. erstatte papirjournal med elektronisk journal der som det er mulig basert på begrensinger i elektroniske systemer
  3. forenkle prosessen med å innføre såkalte medikamentpakker / standardpakker

Resultatene er så langt gode og legemiddelhåndteringen i de ulike leddene i forløpet er blitt tryggere. Jevnlige målinger fra prosjektets oppstart gjør at det blir mulig å måle og evaluere resultatene av endringene underveis og i etterkant av prosjektet.

Ortoped og klinikkoverlege Jesper Blomquist forteller om legemiddelarbeidet på kirurgisk klinikk under utdelingen av kvalitetsprisen 2020. Foto: Kathrine Robinson.

Haraldsplass Diakonale Sykehus har innført nye arbeidsrutiner for legemiddelutdeling. Gjennom innføring av endosepakkede legemidler og legemiddeltraller, kan dobbeltkontroll nå gjøres sammen med pasienten. Dette gir mer tid med pasienten, økt pasientsikkerhet og brukermedvirkning. Foto: Ingrid Færøyvik.