Bærekraftig sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus er en døgnkontinuerlig arbeidsplass med høy aktivitet og 1200 ansatte. Helse- og omsorgssektoren utgjør ca. 5 % av landets totale klimautslipp. Haraldsplass har forpliktet seg til å kontinuerlig forbedre vår miljøprestasjon. Et bærekraftig sykehus vil si at vi stadig arbeider for å redusere vårt eget klimafotavtrykk.

Viktige innsatsområder for helsetjenestens klimapåvirkning er å sørge for energieffektive bygg, tilrettelegge for aktiv transport og redusere Co2-utslipp gjennom bevisste innkjøp. Miljøarbeidet på sykehuset følges opp av en tverrfaglig intern arbeidsgruppe, og gjennomgås eksternt i en årlig revisjon. Sykehuset deltar i et regionalt samarbeid for grønne sykehus i Helse Vest. 

Endring i reisevaner som følge av pandemi 

Sykehuset har i 2020 vært preget av vår funksjon som beredskapssykehus. Som i resten av samfunnet har vaner og forbruk blitt endret som følge av koronapandemien. I 2019 hadde vi holdningskampanje for å øke graden av elektroniske møter i stedet for at sykehusansatte møttes fysisk regionalt og nasjonalt. Pandemien har fremtvunget en endring i våre møtevaner; klimaregnskapet for 2020 viser en drastisk nedgang i flyreiser og tjenestekjøring.

Vårt utslipp knyttet til transport av ansatte er redusert med 49 tonn CO2 sammenlignet med 2019. I tillegg ble det i 2020 tatt i bruk elektroniske pasientkonsultasjoner, noe som har spart pasienter for både tid og reiser. Det har også vært tydelig å se i vår sykkelgarasje at flere ansatte har valgt sykkel som transportmiddel på grunn av pandemien. 

Forbruk av ressurser – restavfall blir til fjernvarme 

På motsatt side av regnskapet har smittevern på sykehuset ført til et økt forbruk av materiell. Restavfallet økte med 29,5 tonn i 2020. 90 prosent av avfallet fra HDS ble sortert i fraksjoner i året som gikk. Sykehuset har hatt fokus på at alt engangsutstyr som ikke er smittefarlig blir sortert riktig som restavfall eller som plast. Restavfallet fra sykehuset går til forbrenning og produksjon av fjernvarme, som brukes til oppvarming av sykehuset. 98 prosent av sykehusets klimagassutslipp i 2020 skyldtes energiforbruket til våre bygg.

Totalt sett ble utslippene fra sykehuset i 2020 redusert med 60 tonn co2 sammenlignet med 2019. 

Foto: Ingrid Færøyvik.