ForskNing 

Klinisk forskning er et viktig premiss for å oppnå helhetlig pasientbehandling. 

Strategisk satsing
I strategien til sykehuset «Helhetlig pasientbehandling» 2014-2020 ble satsing på klinisk forskning løftet som et viktig premiss for å oppnå helhetlig pasientbehandling. Det ble identifisert noen områder innenfor våre kliniske satsingsområder der forskningsaktiviteten skulle utvides. 

Økt forskningsaktivitet
Sykehuset har de senere år hatt en økning i forskningsaktiviteten med økning i publikasjoner og doktorgrader. I 2020 ble det publisert 62 artikler i internasjonale fagtidsskrifter som er 10 mer enn i 2019. Forskerne ved sykehuset er også aktive formidlere på fagkonferanser både nasjonalt og internasjonalt og har publisert 13 ikke-vitenskapelige artikler. En rekke tildelinger av ekstern forskningsmidler fra kilder som Helse Vest, Forskningsrådet og Nasjonalforeningen for folkehelse med mer har gjort det mulig å realisere nye spennende forskningsprosjekter. 

Fordypningsstillinger
Det ble i 2014/2015 opprettet nye fordypningsstillinger for leger innen indremedisin og kirurgi. Dette for å komme i gang med relevante forskningsprosjekter, for så å kunne nå opp i kampen om ekstern finansiering av doktorgradsløpene. Denne ordning er kostbar, men de fleste som har fått fordypningsstilling har nå disputert, er i ferd med å disputere eller har fått eksterne forskningsmidler til å fullføre doktorgraden. Et av hovedmålene med ordningen var å utdanne forskere som kan veilede nye doktorgradskandidater og selv søke om forskningsmidler. Haraldsplass er nå i posisjon til søke og få forskningsmidler, som ikke kun relateres til enkeltprosjekt, men der Haraldsplass er med å lede den strategiske utviklingen av sammensatte prosjekter. 

Foto: Tore Rykkel

 

Tildeling av midler

Knegruppen fikk i 2020 tildelt strategiske midler fra Helse Vest for perioden 2020-2025. Dette er første gang noen andre enn universitetssykehusene leder en strategisk satsing i Helse Vest. 

I november 2020 fikk Haraldsplass igjen tildelt forskningsmidler fra Helse Vest til flere prosjekter. Det er totalt 10 forskere fra HDS som er involvert i ett eller flere av de prosjektene som har fått tildelt midler av Helse Vest, enten i HDS’ egne prosjekt eller som deltager i et Helse Bergen-prosjekt. 

 

Forskningsmidler fra Samarbeidsorganet i Helse Vest

Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått tildelt støtte til to hovedprosjekt i årets tildeling av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet i Helse Vest. Dette er vi stolte av og er et resultat av en langsiktig satsning på forskning og forskningssamarbeid.

Støtten går til et postdoktorstipend for Ragnhild Eide Skogseth og åpen prosjektstøtte til Mette Nåmdal Vesterhus.

I alt er ti personer fra Haraldsplass involvert i ett eller flere av prosjektene som nå har fått tildelt midler, enten i sykehusets egne prosjekt eller som deltager i et Helse Bergen-prosjekt. Sykehuset er blant annet med på to prosjekter som har fått tildelt midler gjennom Åpen prosjektstøtte med Helse Bergen HF som hovedsøker. - Dette er fantastisk gøy og et resultat av en langsiktig satsing. På Haraldsplass er vi opptatt av forskning og av et godt forskningssamarbeid med andre, som Haukeland og OUS. Vi ser at vi når opp i konkurransen om midler som er reservert for erfarne forskere, der det er spesielt vanskelig å nå opp, sier fagdirektør Petter Thornam.

Alle prosjektene fra Haraldsplass er forankret i noen av de strategiske forskningssatsingene som allerede er i gang ved sykehuset, der også samarbeid med eksterne regionalt, nasjonalt og internasjonalt er en viktig del av satsingen.

Forskerne Kristin Bentung Lygre, Ragnhild Eide Skogseth og Mette Nåmdal Vesterhus har fått midler til sine forskningsprosjekt. Foto: Ingrid Færøyvik.