Organisasjonens samfunnsansvar handler også om å jobbe aktivt for å sikre mangfold, likestilling og inkludering på arbeidsplassen. Sykehuset har derfor et spesielt fokus på å være en god arbeidsplass for alle – uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, religiøs tilhørighet, livssyn og seksuell orientering – og tilstreber å kunne legge til rette innenfor de rammene som er mulig for de av våre ansatte som av helsemessige årsaker trenger dette.

Tabellen nedenfor viser tilstand for kjønnslikestilling ved sykehuset. Kvinneandelen blant våre ansatte utgjør rundt 75 prosent og andelen kvinnelige ledere utgjør i overkant av 60 prosent. I sykehusstyret er fire av ni medlemmer kvinner. Sykehusets ledergruppe består av i alt 10 medlemmer hvorav 4 er kvinner.

Heltidskultur
Høsten 2019 utførte vi en kartlegging av faste ansatte som har ønske om å arbeide mer eller full stilling, og er villig til å arbeide på andre avdelinger for å få dette til. Resultatene fra kartleggingen viste at 24 ansatte ønsket økt stillingsprosent, og var villig til å arbeide på andre avdelinger. Av disse ønsket 19 ansatte heltidsstilling. Sykehuset ønsker å kunne tilby flest mulig av våre faste ansatte fulle stillinger. I etterkant av kartleggingen av ufrivillig deltid ble leder gjort kjent med alle personer som rapporterte et ønske om økt stillingsprosent. Videre har sykehuset lagt større fokus på at alle ansatte må komme med ønsker knyttet til egen stillingsprosent. I løpet av 2020 fikk 24 personer økt stillingsprosent. IA/HMS-utvalget ønsker at det skal jobbes videre med heltidskultur på sykehuset i 2021.

Diskriminering og trakassering
Det systematiske HMS-arbeidet på sykehuset skal bidra til at våre ansatte har et helsefremmende arbeidsmiljø, og redusere risiko for uønskede hendelser. Sykehuset har HMS-prosedyrer for hvordan forebygge og håndtere seksuell trakassering, konflikthåndtering samt prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold. Den årlige ForBedringsundersøkelsen kartlegger forekomst av diskriminering, mobbing og trakassering, samt seksuell trakassering i løpet av de siste 12 månedene. Lederne er forpliktet til å aktivt følge opp alle negative funn i det psykososiale arbeidsmiljøet.

For å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling har HR, tillitsvalgte og verneombud gjennomført en risikovurdering av ulike personalområder og diskrimineringsgrunnlag på systemnivå. Gjennom risikovurderingen ble det blant annet avdekket fysiske forhold som skaper hinder for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg er det behov for mer kompetanse blant ledere når det gjelder inkludering.

Sykehuset skal i 2021 kartlegge risiko for lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. På den positive siden var det ikke kjennskap til risiko for diskriminering på en rekke områder, deriblant graviditet, omsorgsoppgaver og kombinasjon av arbeid og familieliv. Sykehuset har en godt innarbeidet gravidepolitikk, og ansattrepresentantene hadde flere eksempler på at det var problemfritt å ta utvidet fedrekvote i foreldrepermisjon.

Som et resultat av gjennomført risikovurdering er vi i gang med å arbeide mot å fremme likestilling og hindre diskriminering. I 2021 vil vi jobbe videre med å konkretisere og igangsette ønskede tiltak.

Inkludering
Sykehuset skal være en inkluderende arbeidsplass, og har i 2020 implementert en ny rutine for omplassering av ansatte på grunn av helsemessige forhold. I tillegg har vi et aktivt samarbeid med NAV for å ta imot eksterne kandidater som trenger arbeidspraksis på sykehuset.

Sykehuset har utarbeidet en handlingsplan for å nå målene i inkluderingsdugnaden, og deltar i det regionale nettverket for inkludering på sykehusene. I 2021 vil det arbeides med kompetanseheving og holdningsarbeid blant lederne, samt en inkluderende rekrutteringspolicy.

Medvirkning
Organisasjonen har en tydelig forankret struktur for medvirkning av både tillitsvalgte og verneombud. Sykehuset har etablerte tariffavtaler med alle forbund og dette er viktig for å sikre at våre ansatte behandles rettferdig. Sykehuset er medlem av Hovedorganisasjonen Virke og har egen landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten som ivaretar alle forbund som er en del av LO, YS, Unio og akademikerne. Denne avtalen regulerer mange forhold som blant annet lønn. Det utføres årlige sentrale forhandlingene, og gjennom disse blir de aller fleste ansatte ivaretatt ut i fra sin stilling og utdanning uavhengig av kjønn. I sentrale forhandlinger kan det også legges føringer for om det skal forhandles lokalt om fordeling av økonomi. Ansatte som ikke er organisert blir ivaretatt gjennom at arbeidsgiver sikrer at ansatte får en lønnsutvikling som er i tråd med hva som er forhandlet frem sentralt.

Sykehuset har gjennom lokalt partsamarbeid utarbeidet en felles lønnspolitikk for ansatte ved sykehuset som gir føringer for hvordan lønnsutviklingen skjer, og denne har til formål at alle ansatte blir ivaretatt på en rettferdig måte. Eventuelle skjevheter eller utilsiktede forskjeller som oppstår på grupper eller enkelt ansatte blir rettet opp gjennom dialog og lokale drøftinger med det respektive forbund. Avtalen med Virke gjelder også for arbeidstiden, og hvordan denne settes opp for å sikre best mulig balanse mellom jobb og fritid for de ansatte.  Våre ledere har en tett dialog med tillitsvalgte og sine medarbeidere for hvordan arbeidsplanene settes opp. Sykehuset tilstreber å legge alle turnuser så langt frem som mulig både for å sikre en god og forutsigbar drift, og for at ansatte kan planlegge sin ferie og fritid på en god måte. Sykehuset har i tillegg ordninger om fleksitid for å gi muligheten for å kombinere arbeid og fritid på en bedre måte og iht. hvilken livsfase hver enkelt er i.

Når det gjelder utviklingsmuligheter for alle ansatte er dette tema som gjennomgås i medarbeidersamtaler som gjennomføres årlig. Her er utvikling og kompetanse et av flere tema som gjennomgås. I samtalen kan det legges en plan for kompetanseutvikling og videreutdanning. Forfremmelse på en avdeling skjer i all hovedsak gjennom utlysninger og deretter utvelgelse av beste kandidat gjort av leder. Alle stillinger som er ledige blir lyst ut også internt. Det betyr at alle kan søke på ledige stillinger. Tillitsvalgte blir gitt mulighet for å delta på våre ansettelsesprosesser.