Haraldsplass Diakonale Sykehus leverer kvalitet

kvalitetsindikatorer

- Vi har i 2021 på tross av pandemien gode tall på de fleste kvalitetsmål- og indikatorer. Mange års systematisk jobbing med å bedre pasientsikkerheten har forberedt oss godt for en krise som pandemien.

Vi er stolt av at få pasienter har opplevd fristbrudd, og at ventetiden på tross av pandemien er på et akseptabelt nivå på de fleste fagområdene våre. Vi har også i 2021 hatt et særlig fokus på å unngå legemiddelfeil. Et omfattende prosjekt på kirurgisk avdeling for å sikre riktige legemidler i alle steg av det kirurgiske forløpet har gitt gode endringer som sikrer trygg legemiddelbehandling. Forberedelsene til utprøving av pasientens legemiddelliste i tett samarbeid med Helse Vest og nasjonale myndigheter har preget pasientsikkerhetsarbeidet i 2021.

Petter Thornam, viseadministrerende, fagdirektør

Merk: Statistikk for målet om å øke andelen planlagte episoder med tildelt time har ikke vært tilgjengelig grunnet nasjonale driftsproblemer..