Sykehuset har fokus på å være en arbeidsplass for alle uavhengig av alder, kjønn, religion, livssyn og seksuell orientering og tilstreber å kunne legge til rette innenfor de rammene som er mulig for de av våre ansatte som av helsemessige årsaker trenger dette.Det systematiske HMS-arbeidet på sykehuset skal bidra til at våre ansatte har et helsefremmende arbeidsmiljø, og redusere risiko for uønskede hendelser.  Sykehuset har HMS-prosedyrer for hvordan forebygge og håndtere seksuell trakassering, konflikthåndtering samt prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold. Den årlige ForBedringsundersøkelsen kartlegger forekomst av diskriminering, mobbing og trakassering, samt seksuell trakassering i løpet av de siste 12 månedene.

Arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøet vurderes som godt og det bekreftes i medarbeiderundersøkelse for 2021. Sykehuset hadde i 2021 totalt ca. 1250 ansatte som utførte litt over 810 brutto årsverk. Sykefraværet i 2021 var på 7,2 prosent, noe som er veldig bra ift. den krevende siste del av 2021 som sykehuset har vært i. Første tre kvartal hadde sykehuset et lavere sykefravær en øvrige foretak i Helse Vest. Sykehuset legger til rette for at flest mulig skal kunne stå i arbeid når helsen blir en utfordring, og har gjennom handlingsplan ulike tiltak for å bistå NAV med å tilrettelegge for mennesker som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet. Det holdes seks møter i sykehusets arbeids- og miljøutvalg (AMU) og tre møter i HMS-utvalg. Utover dette har sykehusets ledelse faste samarbeidsmøter med alle hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Sykehuset arbeider kontinuerlig med å styrke meldekulturen for at avvik rapporteres og tas tak i. I 2021 ble det registrert 260 ansatt/HMS saker i synergi mot 300 saker i 2020, som var en nedgang. Hovedårsaken til det er nok pandemien. Vi ser imidlertid en økning i synergimeldinger er knyttet til organisatorisk arbeidsmiljø og meldinger som handler om at det ikke er samsvar mellom ressurser og oppgaver noe som samsvarer godt med den periodevis høye belastningen for våre ansatte det siste året.

Den årlige ForBedringsundersøkelsen

I ForBedring 2021 svarte 6 prosent at de var helt uenige i at det ikke forekom diskriminering på sykehuset.  Fire prosent var helt uenige i at de ikke kjente til forekomst av mobbing og trakassering, mens 2 prosent var helt uenige i at ingen ble utsatt for seksuell trakassering. Dette er de samme tallene som for 2020. Lederne er forpliktet til å aktivt følge opp alle negative funn i det psykososiale arbeidsmiljøet.

Sykehuset gjennomførte samlinger med ledere, tillitsvalgte og verneombud for tema helsefremmende turnusplaner. Målsetningen er å utarbeide bedre turnuser for at medarbeidere skal redusere antall quick returns (vakter med kveld/dag kombinasjon) og dette følges opp av alle ledere.

Sykehuset har også en godt innarbeidet gravide politikk, og ansattrepresentantene hadde flere eksempler på at det var problemfritt å ta utvidet fedrekvote i foreldrepermisjon. Sykehuset tilbyr samtale med jordmor utover det som vi er pliktige til. Sykehuset ser viktigheten at dette tilbudet for å støtte den gravide og beholde og tilrettelegge for flest mulig i denne perioden.

 

- Sykehuset skal være en inkluderende arbeidsplass.

 

Inkludering og medvirkning

Sykehuset skal være en inkluderende arbeidsplass. Vi har vi et aktivt samarbeid med NAV for å ta imot eksterne kandidater som trenger arbeidspraksis på sykehuset og vi har hatt fire kandidater som har fått denne muligheten i 2021. Sykehuset har utarbeidet en handlingsplan for å nå målene i inkluderingsdugnaden, og deltar i det regionale nettverket for inkludering på sykehusene.

Sykehuset har en forankret struktur for medvirkning av både tillitsvalgte og verneombud. Sykehuset har etablerte tariffavtaler med alle forbund og dette er viktig for å sikre at våre ansatte behandles rettferdig. Sykehuset er medlem av Hovedorganisasjonen Virke og har egen landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten som ivaretar alle forbund som er en del av LO, YS, Unio og akademikerne. Denne avtalen regulerer mange forhold som blant annet lønn, arbeidstid og pensjon.

Haraldsplass har etablert system for medarbeidersamtaler hvor utviklingsmuligheter er ett av flere tema som gjennomgås årlig. I samtalen skal det legges en plan for kompetanseutvikling og videreutdanning. Sykehuset arbeider mot å bli enda bedre på bruken og dokumentasjonen av medarbeidersamtaler.

Likestillingsredgjørelse

Tabellen ovenfor viser tilstand for kjønnslikestilling ved sykehuset. Kvinneandelen blant våre ansatte utgjør 81 %. For midlertidige ansatte ligge prosentandelen kvinner også på 81 %. Fordelingen blant deltidsansatte er 85% kvinner og 15% menn.

Sykehusstyret består av 9 medlemmer, hvorav 6 er kvinner. Ledergruppen på sykehuset består av 11 medlemmer, med en fordeling 5 kvinner og 6 menn.

Det totale antallet uker tatt ut i foreldrepermisjon i 2021 var 1497,5, hvor kvinner stod for 89%, noe som er naturlig høyt da kvinneandelen er over 80 %.

Uønsket deltid – Sykehuset har målsetning om å øke andelen utlyste hele stillinger. Det ble gjort en kartlegging blant alle ansatte høsten 2020. Av våre faste deltidsansatte var det 16 som ønsket 100%, og 8 ønsket økt stillingsprosent (under 100%)

På grunn av pandemi har vi ikke bedre, og oppdaterte tall på dette, og kan derfor ikke si mer om tallene. Dette er målsetning for 2022. (digital registrering av heltidsønsker – heltidsmodul) slik at dette kan rapporteres årlig.

 

Kjønnsbalanse blant ansatte

Sammenligner vi tallene for antall ansatte med lønnsforskjellene, ser vi at forskjeller i lønn ofte skyldes hvilke kjønn som utgjør majoriteten i de forskjellige yrkesgruppene. Totalt på HDS er det 19% menn, mens prosentandelen menn blant leger, som er en høytlønnet gruppe, er 45%.

Innad i forskjellige yrkesgrupper ser vi også forskjeller mellom menn og kvinner. På lignende vis som ovenfor, skyldes dette fordelingen av menn og kvinner innad i yrkesgruppen. Blant leger har vi 55% kvinner, men mange av kvinnene er turnusleger eller ligger under kategorien LIS leger (er under spesialisering), som har en lavere lønn enn f.eks. overleger. I kategorien overleger er 60% menn. Dette utgjør hovedårsaken til forskjeller i lønn. Alle leger blir innplassert i lønnstabeller for LIS og overleger og disse skiller ikke på kjønn.

Den største lønnsforskjellen mellom menn og kvinner ser vi i yrkesgruppen «Uten stillingskode». Denne gruppen fanger opp ansatte som ikke alltid er registrert på korrekt måte i våre systemer, samt innleide konsulenter. Den fanger også opp en lavtlønnet kategori, «renholdsassistenter», hvor andelen kvinner er høy.

Blant sykepleiere med lavere juridisk stillingsstørrelse utgjør kvinner majoriteten. Dette forklarer mye av forskjellen i denne yrkesgruppen. 41% av menn i yrkesgruppen sykepleier har 100% stilling, mot 31% av kvinner i samme yrkesgruppe. Dette er hovedårsaken til forskjeller i snittlønn. Alle sykepleiere er knyttet opp til etablerte lønnstabeller som ikke skiller på kjønn.

Ansattgruppe

Snittlønn Menn

Snittlønn Kvinner

% Lønn kvinner av lønn menn

Administrasjon /ledelse

Kr 76 704,57

Kr 58 238,68

75,93%

Pasientrettet stilling

Kr 25 333,97

Kr 28 589,26

112,85%

Leger

Kr 109 003,52

Kr 83 881,75

76,95%

Sykepleiere

Kr 57 992,41

Kr 47 740,25

82,32%

Diagnostisk personell

Kr 59 986,52

Kr 54 454,47

90,78%

Drift/teknisk personell

Kr 33 880,82

Kr 35 970,99

106,17%

Uten stillingskode

Kr 88 044,82

Kr 47 205,98

53,62%

Totalt på HDS

Kr 75 915,34

Kr 51 087,46

                   67,30%

Ansattgruppe

% Menn

% Kvinner

Totalt antall

Administrativt personell/ledelse

23 %

77 %

186

Pasientrettet stilling

11 %

89 %

152

Leger

45 %

55 %

185

      *LIS-Leger

43 %

57 %

                   56

      *Overleger

60 %

40 %

                   92

      *Turnusleger

11 %

89 %

                   38

Psykologer

0 %

100 %

1

Sykepleiere

9 %

91 %

490

Helsefagarbeidere/hjelpepleiere

8 %

92 %

24

Diagnostisk personell

12 %

88 %

66

Drift/teknisk personell

25 %

75 %

123

Forskning

29 %

71 %

7

Uten stillingskode

11 %

89 %

38

Totalt på HDS

19 %

81 %

                  1272

* Undergrupper; ikke tatt med i totalantall