Toppledermøte

Toppledermøte ble i 2021 gjennomført av samarbeidsutvalgsområdet i Voss Herad og møte ble gjennomført digitalt på Teams. Administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale sykehus, Kjerstin Fyllingen, hadde et innlegg om Pasientens legemiddelliste som eksempel på et praktisk tiltak i hverdagen for god samhandling.

Samhandlingsseminar

Etter en lang pause kom vi endelig i gang igjen med Samhandlingsseminaret for fastleger, sykehjemsleger og sykehusleger høsten 2021. Lipødem behandlingen ble presentert, samt det kirurgiske tilbudet på Haraldsplass, PLL prosjektet og tilbudet fra medisinsk og ortopedisk klinikk på Helsehuset. Vi planlegger to nye samhandlingsmøter i 2022, i mai og i november.

Adm. direktør Kjerstin Fyllingen i dialog med fastelegene under Samhandlingsseminaret 2021. Foto: Ingrid Lovise Færøyvik. 

Prosjekt Fag og – tjenesteutvikling Helsehuset i Region Nordhordland

Deltakelse i prosjekt fag- og tjenesteutvikling av Helsehuset i Region Nordhordland med regelmessig arbeid og utarbeidelse av rapport for videre samarbeidet mellom aktørene i Helsehuset fra mars 2022

Haraldsplass flyttet i august inn i Helsehuset med sitt poliklinisk spesialisthelsetjenestetilbud innen endokrinologi og ortopedi. Tilbudet blir godt tatt imot av innbyggerne i Region Nordhordland. Det er viktig for oss å være til stede og samhandle tett med kommunene i vårt nedslagsfelt for å bidra til å oppfylle intensjonen i samhandlingsreformen om mest mulig behandling tettest mulig der pasienten er og bor.

Det nye Helsehuset i Nordhordland er godt plassert i «hjertet» av Knarvik, med nær tilknytning til sentrum og rekreasjonsområde ved Kvassnesstemma.Foto: Link Arkitektur. 

Klinikkoverlege ved Medisinsk klinikk, Martina Moter Erichsen i dialog med Trond Egil Hansen og endokrinolog Sigrid Reisegg under Samhandlingseminaret 2021. Foto: Ingrid Lovise Færøyvik. 

Samarbeidsutvalgsmøter 

De fire samarbeidsutvalgsmøtene ble gjennomført i 2021 fysisk , bortsett fra de siste møtene i desember. De ble gjennomført digitalt. Samarbeidspartene har vært opptatt av å gjennomføre møtene for å holde kontakten mellom sykehusene og kommunene i en krevende tid.

Pandemi koordineringsgruppe med tilhørende undergrupper

Pandemikoordineringsgruppen har siden 2020 vært et møtepunkt mellom sykehusene og kommunene i nedslagsfeltet. I gruppen diskuteres dagsaktuelle utfordringer rundt pandemien, og hvordan vi som gode samarbeidspartnere kan hjelpe hverandre og ha forståelse og informasjon om hverandres utfordringer. Det har vært regelmessige møter gjennom hele 2021, hver uke i den mest travle tiden i pandemien. Koordineringsgruppen jobber frem ulike prosedyrer, bla prosedyren om testing av pasienter til sykehjem og omsorgsbolig før utreise fra sykehus, og senere planlegging av vaksinering, felles brev til Statsforvalter eller deling av personell eller utstyr.

Undergruppen personell ble mot slutten av 2021 på nytt aktivert for å diskutere hvordan sykehusene kunne ha nok bemanning. Pga. svært høyt fravær blant medarbeidere og stort trykk inn av pasienter.  forbindelse med pandemi og arbeidet i koordineringsgruppen. Denne undergruppen tar utgangspunktet i avtalen om samarbeid ved en pandemisk influensa.

Helsefellesskap

I tråd med etablering av Helsefelleskapene har samhandlingsstrukturen allerede tidlig tatt initiativ til et arbeid for å se på forbedring av den allerede eksisterende strukturen. På bakgrunn av prosjektrapporten som prosjektleder leverte i mai 2021, har samhandlingsstrukturen jobbet frem et nytt utkast til overordnet samarbeidsavtale, som skal være et grunnlag for inngåelse av Helsefelleskap. Det er planlagt å signere den nye avtalen ila våren/høsten 2022.

Internt arbeid på samhandling

Vi følger opp regelmessig både inngående og utgående avvik mellom kommunene og sykehuset for å raskt forbedre oss, og for å få oversikt over hvor forbedringspotensialet er størst. Vi har hovedfokus på avvik på legemiddelsamstemming, spesielt ved utreise av sykehuset. I samarbeid med spesielt medisinsk avdeling jobbet tett med tiltak i klinikken, også knyttet opp mot prosjektet, Pasientens legemiddelliste, hvor Haraldsplass Diakonale sykehus er pilot. 

Rådgiver på samhandling har undervist avdelinger i hva som er god samhandling og hvordan følge opp samhandlingsavvik. Det har kommet ønske om å komme i gang med årlige samhandlingskurs/undervisning til nyansatte. 

Kontinuerlig oppdatering og oppgradering av siden Samhandling på Dag & Natt. Det er nå mer praktisk informasjon tilgjengelig for avdelingene og mer funksjonalitet på siden.