Haraldsplass sentral i innføringen av Pasientens Legemiddelliste (PLL)

I 2021 gikk startskuddet for Pasientens legemiddelliste i Bergen. Nå skal digital deling av legemiddelinformasjon gi pasientene tryggere behandling og bedre bruk av helsepersonellets tid.

Trygg legemiddelutdeling

Frem til i dag har det vært utfordrende å dele fullstendig legemiddelinformasjon mellom fastlege og sykehus på en trygg og effektiv måte. Nå innføres en løsning som skal gi helsepersonell og pasienter en felles oversikt over legemidler. Dette er et viktig tiltak for å redusere legemiddelfeil i helsetjenesten. PLL vil legge til rette for at en fullstendig liste med oppdaterte legemiddelopplysninger kan deles på tvers av sykehus, legekontor og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Haraldsplass er med å lede prosjektet og bidrar til løsninger som etter hvert vil gi tryggere medikamentbehandling for alle pasienter i Norge. En felles legemiddelliste for alle pasienter på tvers av kommune, fastlege og sykehus er et stort løft for å få til bedre legemiddelsikkerhet og forhindre feil, sier fagdirektør Petter Thornam.

- En felles legemiddelliste for alle pasienter på tvers av kommune, fastlege og sykehus er et stort løft for å få til bedre legemiddelsikkerhet og forhindre feil.
 

I Bergen er Eidsvåg legekontor først ut og i full gang med å opprette legemiddellister for sine pasienter, og videreformidler fullstendig elektronisk liste for pasienter som bruker multidose. Etter hvert skal flere fastlegekontor være med i utprøvingen, først i bydelene Åsane, Arna og Bergenhus. Vårt fastlegekontor har opprettet PLL for mange av våre pasienter i flere måneder nå. Vi har gått stegvis frem for å teste ny funksjonalitet, luke ut feil, lære, tilpasse og forbedre løsningene. Dette ser nå bra ut i vårt journalsystem. Prosjektet har vært nært oss brukere, lyttet og gjort endringer raskt når det har vært behov, sier fastlege Regin Hjertholm ved Eidsvåg legekontor.

Godt samarbeid mellom aktørene

Flere helseaktører i Bergen deltar i utprøvingen slik at de kan opprette og oppdatere pasientens legemiddelliste i sann tid. Det gjelder mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus og leger ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Her på Haraldsplass kommer det pasienter som har fått opprettet pasientens legemiddelliste nesten hver dag. Vi ser tydelig potensialet av en slik god kilde til legemiddelinformasjon og gleder oss til det kan breddes ut til flere pasienter og til vi kan sende en oppdatert liste tilbake til fastlegen, sier Katinka Alme, lege på Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen.

Alme påpeker at det er snakk om en kontrollert utprøving med gradvis utrulling av Pasientens Legemiddelliste de neste månedene. Alle leger på sykehuset kan nå se legemiddellisten når den kommer inn, men de kan ikke oppdatere den. Planen er å få alle legene i sykehuset koblet på innen utgangen av mars, slik at pasienten kan ha en oppdatert liste også ved utreise fra sykehuset. Alt helsepersonell med tilgang til kjernejournal vil kunne se dette i sann tid.

Ny teknisk løsning og nye arbeidsprosesser

I første omgang handler det om en kombinasjon av tekniske endringer i pasientjournalsystemene, og at legene som deltar i prosjektet tar i bruk nye arbeidsprosesser. Etter hvert vil også en ny teknisk løsning bidra til at informasjon om legemidler kan flyte mellom ulike pasientjournalsystemer. Endringer tar tid, og endringstakten på sykehus er enorm. På Haraldsplass har vi jobbet med dette i små drypp i snart et år, og vi ser at vi allerede nå er godt i gang med å få inn de vanene som er nødvendig for at PLL skal fungere, sier Alme.

Helsepersonell på sykehjem og i hjemmetjenesten vil få tilgang til den samme listen etter hvert som utprøvingsprosjektet kommer i gang. Pasientene får tilgang til oversikten på helsenorge.no. Alt helsepersonell som har behov for kunnskap om hvilke legemidler en pasient skal bruke, vil på sikt få tilgang til pasientens legemiddelliste.

FAKTA:

Pasientens legemiddelliste (PLL) er en felles oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker, som kan deles mellom helsepersonell i forskjellige deler av helsetjenesten. Aktørene skal oppdatere hver gang de gjør en endring. Seinere skal den samme listen bli tilgjengelig for pasienten på helsenorge.no.

Det er Direktoratet for e-helse i samarbeid med Norsk Helsenett, Helse Vest RHF, Helse Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus, en rekke fastleger i Bergen, Bergen kommune, og fem leverandører av pasientjournalsystemer som samarbeider i dette utprøvingsprosjektet.