Haraldsplass Diakonale Sykehus leverer kvalitet

kvalitetsindikatorer

- Vi har forbedret oss på alle de viktige pasientsikkerhets-områdene de siste årene. Med ny teknologi og gode måter å jobbe på, ser vi at det er mulig å yte enda sikrere pasientbehandling enn før. 

Vi har fortsatt en jobb å gjøre med å redusere unødig venting og overholde en større andel av pasientavtalene. Dette jobbes det allerede godt med i sykehuset. Utviklingen med stadig flere eldre pasienter med sammensatt sykdomsbilde, fortsetter også inn i 2020. 

Oversikten viser sykehusets tall fra 2019, opp mot styringsmålene for 2020.

Petter Thornam, viseadministrerende, fagdirektør