- Jeg er veldig dedikert for mitt lokalsykehus, sier Jorund Stellberg, leder av Brukerutvalget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

 


 

Brukermedvirkning er avgjørende for å sikre at pasienter og de pårørendes stemme blir hørt. 

På Haraldsplass er Brukerutvalgets fokus krystallklart; det sørger leder Jorund Stellberg for. Hennes klare oppfordring er å involvere brukerne i enda større grad i utviklingen av tjenestene. 

- Brukerinvolvering skal være en naturlig del av måten å jobbe på, fremfor å involvere brukerne i siste sving for å oppfylle visse krav. Til det er verdien av brukerstemmen for viktig. Ved å lytte til brukerne kan vi videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for pasientene, sier Stellberg.

Å lykkes sikrer deltakelse, kvalitet og effektivitet.

Anerkjennelse av pasientens kunnskap

I dag er brukermedvirkning både en naturlig demokratisk rettighet og et helsepolitisk satsningsområde. Stellberg legger vekt på at det er viktig å se brukerkompetansen som en ressurs.

- Det handler om å anerkjenne pasientens kunnskap og se at det å delta sikrer bedre kvalitet, men er gjerne mest effektivt også. Dette vektlegges av helseminister Bent Høie og det har utviklet seg en generell forståelse om at dersom behandlingen skal bli vellykket, må pasienten delta i hele behandlingsforløpet, sier Stellberg. 
 


 

Historisk utvikling

Selv om brukermedvirkning er naturlig i dagens samfunn, har det ikke alltid vært slik. I forrige århundre var det naturvitenskaplige medisinske paradigmet som var enerådende for forståelse av helse- og sykdom.

Dette ble utfordret i en artikkel i The Patient i 2015 ved forskerne Louisa Blair og France Légaré. I artikkelen refereres det til følgende uttrykk om pasient- legerelasjonen “no decision about me without me” i USA, fra slutten av 1960-tallet. Uttrykket blir brukt om pasient- legerelasjonen. Vi snakker om 50 år siden. For første gang i historien ble dette forholdet beskrevet og brukermedvirkning ble satt fokus på. 

Stellberg mener det er viktig å ha denne utviklingen med seg, for at brukermedvirkning blir den naturlige samhandlingen vi skal ha i den videre utviklingen av helsetjenestene til beste for pasientene.

- Tenk at «No decision without me without me» kom 50 år før dette ble diskutert her i Norge, og så tror vi at vi snakker om noe revolusjonerende i dag?, spør Stellberg. 

Verdier i praksis

Kjernen i sykehusets ledestjerne; Kompetanse med Hjertevarme, er å se det enkelte mennesket, forstå verdiene til vedkommende og gi råd ut fra dette. Dette synes brukerutvalgslederen er ekstra spennende. 

- Jeg tenker på Haraldsplass som mitt lokalsykehus og synes det er ekstra flott med et slikt hårete mål. Samtidig legger sykehuset listen høyt, som medfører en risiko for ikke å innfri, sier Stellberg. 

 

Dette synes Stellberg er ekstra spennende å søke i implementering og praksis.

- Hvordan er grunnmuren i den enkelte for å sikre at pasienten opplever Kompetanse med Hjertevarme? 

- Og, hvordan kan vi legge til rette for at alle har den samme forståelsen av hva verdiene våre betyr i praksis? Det er til å bli nysgjerrig på! 

Brukerhistorier

Stellberg er spesielt opptatt av at pasienthistorier kan nyttes som inspirasjon og drivkraft til å nå målet om at pasientene skal oppleve Kompetanse med Hjertevarme.

Her er det viktig å kjenne til både de positive brukerhistoriene og historiene om enkeltmenneskers utfordringer i møte med helsevesenet. 

- Jeg har stor tro på den inspirasjonen og kraften som ligger i å kjenne at du lykkes. I dette ligger en formidabel drivkraft for læring og ikke minst arbeidsglede! 

- Jeg brenner også for at vi kan bli bedre i å fange opp viktige signal fra pasienter som har utfordringer i møte med helsevesenet.

Slike brukerhistorier kan være til inspirasjon til videre arbeid i kommunikasjonen med både pasient, pårørende og ansatte – brukerutvalget bidrar gjerne på området. 

 

Trinnvis endring

Av erfaring vet hun at store varige endringer skjer trinnvis, gjennom involvering og god dialog mellom partene.

- Det er ikke lett å forandre seg, men alle kan endre seg litt over tid. De ekstreme forvandlingene over natten har jeg ikke tro på, de varer ikke, sier Stellberg.

Som leder av brukerutvalget er hun opptatt av å være løsningsorientert.

- Etter min erfaring oppnår vi langt mer ved å komme med konstruktive innspill i et positivt mulighetsbilde. Jeg er opptatt av å skape kanaler og samtaler som gir positiv drivkraft til endring, sier Stellberg.

Lederrollen

I rollen som leder av Brukerutvalget er Stellberg opptatt av å dele brukeropplevelser med sykehuset i arbeidet for kontinuerlig forbedring av tjenestene. I tillegg til å formidle slike pasienthistorier for innsikt og læring, har hun også selv vært pasient og pårørende i perioden, og vet hva hun snakker om. I 2020, ved årsskiftet, forlater hun rollen som leder Brukerutvalget, etter 8 år i stolen.

 

I møte med sykehuset skal pasientene skal ha kunnskap om tjenesten, og de skal kunne medvirke og påvirke valg av behandlingsform. Det skal legges vekt på at pasienter og pårørendes rettigheter ivaretas.

På systemnivå skal brukermedvirkning også gi mulighet til å kvalitetssikre tjenestene ved å få kunnskap om brukernes opplevelse dagens tjenester. Pasientenes og de pårørendes erfaringer skal gis en sentral plass i arbeidet med planlegging og drift av virksomheten, og på bakgrunn av dette har helseforetakene opprettet Brukerutvalg på foretaksnivå.

Om brukerutvalget

Brukerutvalget skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset. Brukerutvalget er oppnevnt av styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset i brukerrelaterte spørsmål. Medlemmene i utvalget kommer fra ulike bruker- og pasientorganisasjoner: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Fylkeseldrerådet og Kreftforeningen.

Brukerutvalget sammen med Adm. direktør Kjerstin Fyllingen og fagdirektør Petter Thornam. Fra venstre: Kjerstin Fyllingen, Ingvild Tjønn Hansen, Lian Cing Lek, Gunda Falao Sparre, Jorund Stellberg, Petter Thornam. Bak fra venstre: Jan Elvøy, Jörg Hänicke.