ytre miljø

Sykehuset er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 og arbeider for kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon.

Miljøarbeidet i sykehuset

Haraldsplass Diakonale Sykehus er en døgnkontinuerlig arbeidsplass med høy aktivitet og utvikling.

I 2019 ble sykehuset resertifisert etter ISO 14001:2015. Miljøsertifiseringen pålegger oss å arbeide systematisk med å forbedre vår miljøprestasjon. Sykehuset har en tverrfaglig miljøgruppe som følger opp arbeidet og utarbeider forbedringsforslag på sykehusnivå. I 2019 ble én av disse mulighetene realisert gjennom å innføre instrumentcontainere på Operasjonsavdelingen (se egen artikkel).

Miljøbevisste medarbeidere

Den viktigste forutsetningen for en god miljøprestasjon er våre ansatte. Alle ansatte på HDS må gjennomgå obligatorisk e-læring om hvordan vår aktivitet påvirker miljøet. Sykehuset har et stort forbruk av legemidler, kjemikalier og sykehusprodukter som krever riktig avfallshåndtering. Nytt hovedbygg har gitt de ansatte gode forhold for å sortere og håndtere avfallet.  Statistikk for 2019 viser at sykehusets ansatte blir stadig flinkere til å sortere ut avfallet. I året som gikk økte plastsorteringen med 800 kilo, mens den generelle avfallsmengden har gått ned. 92 prosent av avfallet vi leverte i 2019 var sortert i fraksjoner.

Miljøvennlig transport

Transport av pasienter, ansatte og varer til og fra sykehuset påvirker luftkvaliteten i Bergen og lokalmiljøet rundt sykehuset. I 2019 ble eget bybanestopp til Helse Bergen og Haraldsplass påbegynt, og ny bybanetrasé vil øke mulighetene for kollektivtransport til og fra sykehuset.  Ny gangbro fra Årstadveien til hovedinngang har gitt lettere tilkomst til sykehuset for gående og kollektivreisende.

Ansatte blir oppfordret til å bruke aktiv transport til og fra jobb, og til å vurdere elektroniske møter fremfor fysiske møter. Helse Vest regionale helseforetak har hatt en egen holdningskampanje for å fremme bruken av elektroniske møter mellom sykehusene. Både innenlands og utenlands flyreiser for ansatte ved HDS ble redusert i 2019. 

Nytt hovedbygg og rehabilitering av gamle bygg gir mer energieffektiv drift

Energi til drift av sykehusets bygg utgjør den største andelen av sykehusets klimautslipp, og strømforbruk er derfor definert som et vesentlig miljøaspekt.  Moderne bygg er mer energieffektive og har gitt sykehuset mulighet for energistyring gjennom IT-systemer. 42 prosent av sykehusets strømforbruk kommer fra fjernvarme, som er energi skapt fra bossforbrenningen vår. Fra oktober 2018 har sykehusets areal økt med 60 prosent, mens energiforbruket har økt med 18 prosent.

Klimaregnskap rapporteres årlig til Helse- og omsorgsdepartementet

Haraldsplass Diakonale Sykehus rapporterer sitt klimaregnskap årlig. I 2019 hadde sykehuset et klimagassutslipp beregnet til 2388,5 tonn C02. 92 prosent av dette stammer fra vårt energiforbruk av strøm og fjernvarme til drift.