11304

Døgnopphold

4150

Dagopphold

8865 ØH-innleggelser

1 800 000 laboratoriumanalyser

34 420 radiologiske undersøkelser

4 855 operasjoner kirurgisk klinikk

1200 ansatte og 765 årsverk

962 MNOK i omsetning

Haraldsplass Diakonale Sykehus er et stort akuttsykehus i nasjonal målestokk, og er i dag lokalsykehus for 145 000 innbyggere i Bergen og Nordhordaland.

– Sykehuset ønsker at pasienter, pårørende, samarbeidsparter, medarbeidere og studenter gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme.


Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store ideelle sykehus i Norge (de andre to er Lovisenberg og Diakonhjemmet). I dag er vi lokalsykehus i indremedisin for 145 000 innbyggere i Bergen, samtlige kommuner i Nordhordland og kommunene Gulen og Samnanger. Sykehuset har regionfunksjon innen geriatri og lindrende behandling (Sunniva senter).

Haraldsplass Diakonale Sykehus har også en stor kirurgisk klinikk som har utmerket seg på flere områder,

inkl. skulder-, kne- og tykktarmoperasjoner. Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi, anestesiologi, overvåkning og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet.

Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF, og har et godt samarbeid med Helse Bergen innenfor våre virksomhetsområder.

Formål
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten med tilbud innen medisin og kirurgi. Sykehuset har ansvar for akutt indremedisin for utvalgte geografiske områder, regionfunksjon for lindrende behandling og utvidet ansvar for geriatri i Hordaland, og vi er blant de fremste på utvalgte kirurgiske fagområder. Sykehuset har utstrakt dag- og poliklinisk virksomhet innenfor våre utvalgte fagområder. 

Visjon:
Vi ønsker å bidra til livsmestring, helse og lindring – for våre pasienter og pårørende. Vi er et sykehus i spesialisthelsetjenesten og vet vi kan ikke gjøre alle friske, men med vår samlede kompetanse skal vi bidra til å gjøre det enklere for den enkelte å håndtere livssituasjonen. Vår visjon er både ambisiøs og tydelig: 

«Bidra til livsmestring, helse og lindring – for pasienter og pårørende»

Verdibasert sykehus
Sykehuset har en visjon om at pasienter, pårørende, samarbeidsparter, medarbeidere og studenter gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme.

Det som gir et diakonalt sykehus en identitet er blant annet et kontinuerlig arbeid knyttet til verdispørsmål, etisk refleksjon og holdninger. Sykehusets verdier er:
• Kompetent
• Respektfull
• Samhandlende
• Medmenneskelig

Forskning
Forskning er en integrert og definert del av sykehusets kliniske virksomhet. Haraldsplass Diakonale Sykehus AS har som mål at forskningen skal:
• føre til et utviklende fagmiljø og ny kunnskap til beste for pasientene innenfor forebygging, diagnostikk, behandling, pleie og lindring.
• utføres i henhold til lovmessige og etiske kvalitetskrav.
• implementeres i våre rutiner og bli brukt i pasientbehandling ved sykehuset.

Som ideell virksomhet, er Haraldsplass Diakonale Sykehus AS en non-profitt organisasjon. Dette betyr at eventuelle økonomiske overskudd ikke tas ut av eiere, men tilbakeføres uavkortet for å tjene sykehusets formål.

Premissleverandør
Historisk sett har de ideelle non-profitt aktørene vært premissleverandører for utviklingen av velferdssamfunnet – før det offentlige og de kommersielle aktørene kom på banen. Etter hvert har de ideelle også fått en rolle som positiv utfordrer og leverandør til det offentlige tilbudet.

Utfyller det offentliges tilbud
Det er et historisk partnerskap mellom offentlig og ideell virksomhet.

Siden begynnelsen av det 20. århundre, før oppbyggingen av den moderne velferdsstaten, var de ideelle aktørene pionerorganisasjoner innen opprettelse og drift av helse, velferd og omsorgstjenester til befolkningen.

Gjennom mange tiår har virksomhetene vært drevet som et nødvendig, anerkjent og integrert ledd i det offentlige tjenestetilbudet, og med et langsiktig perspektiv for virksomheten. Ideelle sykehus står i dag for en vesentlig del av verdiskapingen og tjenestetilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge. Det bygges systematisk kompetanse og ideelle spiller en aktiv rolle i styrking av samarbeid og tjenestetilbud mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i kommunene.

Klinikk for medisinsk diagnostikk og fellestjenester

Haraldsplass Diakonale Sykehus har alle de servicefunksjoner som kreves i dagens sykehus: laboratorium, radiologisk avdeling, avdeling for rehabiliteringstjenester (som inbefatter fysioterapi, ergoterapi, sosionomer m.fl.), prest samt støttetjenester som merkantile, teknisk infrastruktur, medisinsk teknikk, renhold, logistikk, kjøkken, kantine og avdeling for frivillige.

 

Kirurgisk Klinikk

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen kirurgi og ortopedi. Klinikken tar imot både øyeblikkelig hjelp og elektive pasienter (pasienter fra venteliste). Klinikken har et effektivt dagkirurgisk senter, og er også tilknyttet en moderne døgnavdeling som åpnet i 2018. Kirurgisk avdeling yter tjenester innen gastrokirurgi, urologi og generell kirurgi. Avdelingen har utmerket seg spesielt innen laparoskopisk gastrokirurgi samt avansert brokkirurgi. Ortopedisk avdeling yter kirurgiske tjenester innen skulder, hofte, fot og kne kirurgi. Klinikken gjennomførte totalt 4 881 operasjoner i 2019, hvorav 756 var øyeblikkelig hjelp.

Medisinsk Klinikk

Medisinsk klinikk har lokalsykehusansvar for akutt indremedisin for bydelene Bergenhus og Åsane, samt innbyggere fra Norhordland og Gulen kommune. Vi har også geriatrisk avdeling med tilbud til pasienter i hele Hordaland og regionfunksjon i lindrende behandling gjennom Sunniva avdeling for lindrende behandling. Klinikken har poliklinisk virksomhet innen fordøyelsessykdommer, hjerte og lungesykdommer, hormon- og nyre sykdommer, hematologi, geriatri og lindrende behandling.