På Haraldsplass får pasienten en mer aktiv rolle i behandlingen. Innføringen av ny teknologi og nye arbeidsprosesser gir mer riktig bruk av tiden med pasientene, bedre samhandling internt og enda bedre kvalitet i behandlingen. Foto: Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

På Haraldsplass har smarttelefoner til alle, storskjermer med samtidsdeling av informasjon og moderne legemiddeltraller har skapt en ny hverdag for de ansatte - til beste for pasientene.

Sykehuset er ikke alene om å innføre lettvektsteknologi på toppen av tunge kildesystemer. Vi er veldig fornøyd med at alle yrkesgruppene rundt pasienten nå er koblet på, fra helsepersonell til støttepersonell. Få andre sykehus har gjort dette i så stor grad og i så stort omfang som på Haraldsplass.

Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen understreker viktigheten av at logistikken rundt pasienten skal fungere optimalt. 

- Det at alle yrkesgruppene bruker disse verktøyene hos oss er en bevisst strategi for å møte fremtidens behov, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen.

Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen er opptatt av å finne de gode løsningene for pasienter og ansatte. Foto: Silje Katrine Robinson.

- Samfunnet er i endring, med befolkningsvekst og flere eldre. Samtidig skal helsekronene strekke lengre. Vi  møter denne endringen med innovasjon og utvikling, sier Fyllingen.

Sykehuset har jobbet målrettet med innovasjon og teknologiske løsninger helt siden det nye sykehuset var på tegnebrettet.

- Vi har sett på sammenhengen mellom arbeidsprosesser, nytt bygg og innføring av ny teknologi med fokus på å finne de gode løsningene for pasienter og ansatte. Løsningene implementerer vi nå i hele sykehusdriften vår, sier Fyllingen.

Pilotsykehus

Haraldsplass er pilotsykehus i Helse Vest for digitaliserte løsninger som tilrettelegger for informasjon og kunnskapsdeling i sann tid. I stedet for å åpne mange ulike systemer, sammenstilles informasjon fra ulike systemer i én arbeidsflate. Denne vil også være tilgjengelig på mobile enheter, og dermed vil helsepersonell og støttetjenester ha tilgang til oppdatert og viktig informasjon der den behøves. Dette vil gi mer riktig bruk av tiden med pasientene, bedre samhandling internt og enda bedre kvalitet i behandlingen.

Løsningene som innføres på Haraldsplass, i samarbeid med Helse Vest IKT, vil etter hvert også komme til de andre sykehusene i regionen. Slike samarbeid om innføring av ny teknologi er viktig for å finne de gode løsningene for fremtidens sykehus.

Malene Thorsvik, seniorrådgiver for innovasjon, teknologi og utvikling, viser sykehusets nye løsninger under et mediebesøk. Foto: HDS.

Haraldsplass har fått mye oppmerksomhet rundt bygging av nytt sykehus og innføringen av ny teknologi og nye arbeidsprosesser – og får stadig referansebesøk. Som pilot i Helse Vest deler Haraldsplass sine erfaringer. 

Direktør for teknologi, innovasjon og utvikling Terje Johannesen ser frem til å se effekten av at alle yrkesgrupper tar løsningen i bruk. Foto: HDS.

Terje Johannessen, direktør for teknologi, innovasjon og utvikling er fornøyd med resultatene så langt. 

- Løsningen synliggjør viktig informasjon fra kjernesystemene på en god måte på tvers av sykehuset og på tvers av yrkesgruppene, sier Johannessen. 

Tibakemeldingene fra våre ansatte er gode så langt, men den hele og fulle effekten av digital samhandling kommer når absolutt alle har tatt løsningen i bruk, sier han. 

Informasjonsdeling i samtid

- Etter at vi tok i bruk digitale samhandlingstavler har vi fått en helt annen oversikt om driften fra tidlig morgen av, slik at vi kan styre ressursene mye bedre. Nå får vi en totaloversikt over pasientene i avdelingen i sanntid, sier avdelingsleder Elisabeth Mjøs.

Avdelingsleder Elisabeth Mjøs i samtale med overlege Alf-Olav Haukelid. Foto: Silje Katrine Robinson.

Samhandler bedre
Den digitale samhandlingstavlen på vaktrommet henter all viktig informasjon om pasienten fra journalsystemet og gir oversikt over hvem som er ansvarlig sykepleier og lege, og om pasienten er spesielt sårbar for fall, ernæringsmangel eller annen viktig informasjon.

– Nå er samspillet mellom yrkesgruppene bedre og vi kan planlegge bedre rundt pasientene. Vi ser tydelig hvilke pasienter som er nye, hvilke som er dårlig og hvem som er klare for utreise. Dermed kan vi fordele ressursene våre på en bedre måte, og sikre at de pasientene som trenger hjelp først, får det, sier Mjøs om bruken av de nye tavlene. 

Spesialbioingeniør Sigrid Devik og seksjonsbioingeniør Anne Marit Fjeldstad var tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi for bedre planlegging av arbeidsdagen. Foto: HDS.

Sykehusets laboratorium var tidlig ute med å innføre løsningen. Nå har avdelingen digitale samhandlingstavler, og på prøvetakingstralla er det plassert en PC for lett tilgang til oppdatert informasjon når de er ute i sykehuset. Det sparer de ansatte for en del tid. 

- I tillegg til pasientens lokasjon, får vi oversikt over pasientens ansvarlige lege og sykepleier, når pasienten er opptatt med andre undersøkelser, og kan planlegge vår blodprøvetaking deretter. I tillegg kan vi se hvilke pasienter som er smittepasienter, og fordele arbeidet jevnere mellom våre ansatte. Alt dette gir oss en bedre arbeidsflyt på laben, som igjen fører til raskere labsvar for pasientene, sier seksjonsbioingeniør Anne Marit Fjeldstad. 

Hun forteller at legene også har stor nytte av å være tilkoblet laboratoriet for å få raskt svar på plodprøver.

Renjolder May Fernandez får en bedre arbeidshverdag med oppdateringer på mobilen. Foto: HDS.

Nå har renholdpersonell og portører oversikt over sine oppgaver på mobil, og en bedre arbeidsdag.

- Jeg er en nok en av de som har gledet meg mest til å få oversikt over rommene jeg skal rengjøre på mobilen og kvittere ut når jobben er gjort, sier renholder May Fernandez. Hun setter pris på samarbeidet med sykepleierne som er flinke til å legge inn beskjed i systemet så snart rommene er klare til rengjøring.

Portør James Eik er glad han unngår unødig trakk med mobilløsning. Foto: HDS.

For portørene er arbeidsdagen også blitt mer effektivt.

– Med oversikt over flere oppdrag om gangen bruker vi tiden vår bedre og unngår en del unødig trakk, sier James Eik. Han gleder seg til å se full effekt når alle bruker den mobile løsningen. – Vi har god erfaring under innkjøringen nå, men vil få full belønning når alle er påkoblet.

Bedre oversikt

Ass. avdelingsleder Eli Merethe Gimmestad. Foto: HDS.

- Vi har gledet oss veldig til dette. Nå får vi bedre oversikt over visittprioritering og utreise, og vil bruke den elektroniske tavlen i møte med legene, sier ass. avdelingsleder Eli Merethe Gimmestad. 

Seksjonsoverlege Tor Øystein Rundén og avdelingsleder Kari Haugstad Bengtson i dialog om dagens program. Foto: HDS.

- Nå har vi mye bedre oversikt over alle pasientene i sann tid og kan planlegge dagen bedre, sier seksjonsoverlege Tor Øystein Rundén og avdelingsleder Kari Haugstad Bengtson ved kirurgisk/ortopedisk avdeling.

Ernæringsfysiolog Aslaug Drotningsvik og ergoterapeut Kjersti Henriksen er godt fornøyd med ny løsning for informasjonsdeling i sann tid. Foto: HDS.

- Nå har vi mye bedre oversikt over alle pasientene i sann tid og kan planlegge dagen bedre, sier ernæringsfysiolog Aslaug Drotningsvik og ergoterapeut Kjersti Henriksen. 

Sykepleierne sier Cecilie Evensen, Torill Andersen og Ingrid Bjørkhaug bruker den nye tavleløsningen daglig. Foto: HDS.

- Nå har vi mye bedre oversikt over alle pasientene i sann tid og kan planlegge dagen bedre, sier Cecilie Evensen, Torill Andersen og Ingrid Bjørkhaug på Medisin 3. 

Sekretær Tina Louise Karlsbakk er en av sykehusets superbrukere på det nye systemet for informasjonsdeling i sann tid. Foto: HDS.

Tina Louise i 3. etg. resepsjonen er godt fornøyd med å ha oversikt over viktig info i én arbeidsflate, i stedet for å åpne mange ulike systemer.

- Nå kan jeg enkelt se hvem som er ansvarlig lege og sykepleier for pasienten, alle avtalte undersøkelser, ta imot telefoner om de skal til nye undersøkelser og legge inn tidspunkt og beskjeder til de andre yrkesgruppene, sier Tina Louise Karlsbakk.

Seksjonsleder ved radiologisk avdeling, Bente Nord, er godt fornøyd med fokus på digitale samhandling i sykehuset. Foto: HDS.

- Nå har vi mye bedre oversikt over pasientene enn tidligere, som gjør at vi kan planlegge programmet uten å måtte ringe rundt til avdelingene. Vi ser frem til at alle yrkesgruppene bruker løsningen aktivt og legger inn bestillinger til radiologisk avdeling for optimal flyt for pasient og sykehus, sier Bente Nord. 

Legene er nå i gang med å ta i bruk løsningen. 

- Vi har ikke sett det hele og fulle potensialet enda, men løsningen gir en bedre oversikt over pasientene og deling av viktig informasjon i sann tid kan være viktig for pasientsikkerheten, sier anestesilege Kristoffer Vassbotn Olsen.