Best på forbedring 2012 – 2019

Helse– og omsorgsminister Bent Høie delte ut Forbedringsprisen til Haraldsplass Diakonale Sykehus på Pasientsikkerhetskonferansen 2019.

Det er første gang prisen går til et helt sykehus, med alle sine ansatte.

Forbedringsprisen deles ut årlig av Helsedirektoratet til enkeltpersoner eller team i helsevesenet som har utmerket seg innen kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø.

Juryen fremhever at Haraldsplass Diakonale Sykehus har klart å gjøre gjennomgripende endringer i hele organisasjonens arbeidskultur, og kan nå høste gode resultater etter mange års systematisk forbedringsarbeid.

-  Haraldsplass Diakonale Sykehus har med sine engasjerte ledelse og medarbeidere, utviklet en forbedrings- og pasientsikkerhetskultur gjennom mange tiltak over flere år. Sykehuset har også inkludert medarbeidere og brukere på forbilledlig vis, sier avdelingsdirektør Hilde Skredtveit Moen i Helsedirektoratet.

-  Dette er en stor anerkjennelse av det gode arbeidet våre ansatte gjør hver dag, sier en stolt administrerende direktør, Kjerstin Fyllingen.

Bergenssykehuset er i dag på topp i nasjonale kvalitetsmålinger. Fyllingen viser til at sykehuset jobber for å skape en trygg og involverende endringskultur og roser dedikerte medarbeidere som er åpne for nye måter å jobbe på.

 - Vi har hele tiden jobbet systematisk med våre forbedringsområder som ett sykehus. I tillegg til de nasjonale målingene foretar vi egne kartlegginger, målinger og har etablert et styringssystem og struktur for oppfølging av dette arbeidet. Nå gjennomsyrer dette hele sykehusdriften, sier Fyllingen.

 
- Vårt utgangspunkt har hele tiden vært på å gi en god og helhetlig pasientbehandling, med god kommunikasjon, tverrfaglig samhandling internt og eksternt, og gjennom å strukturere opp gode pasientforløp. Både ansatte og brukere er involvert og innspill til forbedringer kommer fra hele organisasjonen, sier hun.

- Vår erfaring er at det er fullt mulig å jobbe systematisk med forbedring, selv med knappe ressurser. Det handler om å ha fokus på de riktige tingene, sier Fyllingen.
Sykehusets fagdirektør og et knippe ansatte mottok Forbedringsprisen av helse- og omsorgsminister Bent Høie under årets Pasientsikkerhetskonferanse.

Haraldsplass har innført en mengde tiltak, som tiltakspakkene til pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Sykehuset har også innført faste pasientsikkerhetsvisitter og en rekke ansatte har deltatt på forbedringsutdanninger.
 
- Godt kvalitetsarbeid og god pasientbehandling skal være under kontinuerlig utvikling og forbedring, og denne prisen motiverer oss til å fortsette det gode arbeidet. Vi har fortsatt mye arbeid foran oss, sier fagdirektør Petter Thornam.