Haraldsplass Diakonale Sykehus leverer kvalitet

kvalitetsindikatorer

- Vi har hatt en stor forbedring
på alle de viktige pasientsikkerhets-områdene de siste årene – med ny teknologi og gode måter å jobbe på, ser vi at det er mulig å yte enda sikrere pasientbehandling enn før. 

Vi har fortsatt en jobb å gjøre med å redusere unødig venting og fristbrudd, men dette jobbes det nå godt med i sykehuset.

2018 var et krevende år, spesielt med tanke på at inngangen til året var preget av en influensaepedemi med uvanlig mange alvorlig syke pasienter. Utviklingen med stadig flere eldre pasienter med sammensatt sykdomsbilde, fortsetter også inn i 2019. 

 

Oversikten under viser sykehusets tall fra 2018, opp mot styringsmålene for perioden.

Petter Thornam, viseadministrerende, fagdirektør