Forskningssatsning gir resultater

Flere forsker

- Det har tatt tid å få til mer forskning og mer robuste forskningsmiljøer på sykehuset, men vi ser nå resultater av satsningen, sier fagdirektør Petter Thornam.   

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon har tildelt Christian Lillebø Alsing og Katinka Nordheim Alme doktorgradsstipend fra Helse Vests forskningsmidler 2019.

Fra venstre; fagdirektør Petter Thornam, doktorgradstipendiat Katinka Nordheim Alme, doktorgradstipendiat Christian Lillebø Alsing og klinikkdirektør Åse Nordstrønen ved Medisinsk klinikk. Foto: Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

En langsiktig strategisk satsning har løftet forskningsaktiviteten ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. - Sykehuset har som mål å ha nyttig og kvalitativt god forskning innenfor våre viktigste satsingsområder. Haraldsplass har nå forskningsmiljøer innen geriatri, ortopedi, gastrokirurgi, palliasjon og indremedisin. 

Sykehuset fikk, i forbindelse med satsningen med Kavlifondet på geriatri og demens, opprettet to fordypningsstillinger for leger hvor man kombinerer forskning med klinikkarbeid. Denne satsningen er videreført og har ekspandert til totalt fem slike kombinerte stillinger i klinikkene. For forskere ved sykehuset er dette viktige stillinger for å kunne starte opp sine forskerkarrierer og for å komme i posisjon til å nå opp i kampen om ekstern forskningsfinansiering.

- Det har tatt tid å få til mer forskning og mer robuste forskningsmiljøer på sykehuset, men vi ser nå resultater av satsningen, sier fagdirektør Petter Thornam.   

 

Ekstern finansiering

Ved årets utlysning av forskningsmidler fra Helse Vest står HDS tilbake som det sykehuset i regionen med best uttelling. Totalt tre av fire innsendte søknader fikk tildeling mot en av seks av det totale antall søkere. Dette vitner om prosjekter av høy kvalitet og at sykehusets forskningsfokus ansees å være relevant. Vurderingskriteriene for forskningsmidler er ved utlysningen fra Helse Vest likt fordelt mellom kvalitet på prosjekt og relevans for helsetjenesten.

- Det er mange som konkurrerer om disse midlene, og det er flott for sykehuset at vi klarer å få frem så gode søknader innenfor relevante behandlingsområder i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner som UiB, Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus, sier Thornam.

Sykehuset er også med som samarbeidspartner i flere prosjekter og satsinger. Prosjektet LIVE@Home.path som er initiert av Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved UiB følger hjemmeboende personer med demens.  Prosjektet fikk i 2018 en tildeling på 17 millioner kroner fra Norges forskningsråd. I denne tildelingen er det øremerket midler til en stipendiat ansatt ved Haraldsplass. Sykehuset har aldri hatt flere eksternfinansiert stipendiater enn de har nå, totalt syv stipendiater vil i de kommende årene bidra til at forskningsaktiviteten fortsetter å vokse.  

Vi publiserer stadig mer

- og får bedre uttelling for våre forskningsartikler

Sykehuset har de siste fem årene publisert 35-40 artikler årlig. I 2018 publiserte sykehuset 43 artikler. For 10 år siden var tallet 11 publikasjoner.  Forskningstidsskrifter har et egen skåringssystem (impactfaktor) hvor de tidsskriftene som hyppigst blir sitert gir høyere uttelling i form av publiseringspoeng. Publiseringspoeng blir regnet ut basert på en nasjonal formell og er med på å danne grunnlaget for basistilskuddet til forskning til Helse Vest RHF fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Gjennomsnittlig publiseringspoeng for hver artikkel har de siste fem årene doblet seg fra 0,35 i 2012 til 0,72 i 2017. (Tallene for 2018 er ikke klar før etter rapporteringsfrist 1. april 2019). Dette vitner om at forskningsartiklene fra Haraldsplass har en utvikling hvor de blir publisert i stadig bedre tidsskrifter og blir hyppigere siterte enn tidligere. I 2018 satte Lasse Giil foreløpig impact-rekord på Haraldsplass som medforfatter på en artikkel publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Communications med en høy impactfaktor (13,7). Dette vil virke positivt inn på tallene for 2018.