I tillegg til det løpende systemarbeidet, har sykehusets pasientsikkerhetsarbeid i 2018 i stor grad dreid seg om å legge best mulig til rette og lage gode løsninger for det nye sykehuset. 

Det nasjonale 5-årige Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7», går parallelt med det regionale Pasienttryggleiksprogrammet i Helse Vest. Haraldplass Diakonale Sykehus er aktivt med i begge program.

Målsettingen er fortsatt:
 • Redusere pasientskader
 • Bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet
 • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten
Følgende innsatsområder har hatt fokus gjennom 2018: 
 • Trygg kirurgi og forebygging av postoperative sårinfeksjoner
 • Legemiddeltryggleik / Samstemming av legemiddellister
 • Behandling av hjerneslag
 • Kateterrelaterte urinveisinfeksjoner
 • Forebygge infeksjon ved sentralt venekateter
 • Fallforebygging
 • Trykksårforebygging
 • Tidlig oppdagelse av forverret tilstand(nytt 2017)
 • Forebygging og behandling av underernæring (nytt 2017)
 • Håndhygiene
 • Ledelse av pasientsikkerhet, pasientsikkerhetsvisitter

De fleste av innsatsområdene er implementert og videreføres  i linjen. Det utvikles fortløpende indikatorer for hvert innsatsområde. Disse vises via elektroniske rapporter i Styringsportalen til Helse Vest, og er tilgjengelig på vårt intranett. Rapportene er ment til bruk i lokalt forbedringsarbeid, og løftes fram i månedlige driftsmøter for utvidet ledergruppe. Fagsykepleiergruppen tar manuelle målinger på blant annet urinkateter og venekanyler.

 

Kvalitetsprosjekt

Haraldsplass Diakonale Sykehus fikk i 2018 såkornmidler fra Helse Vest til kvalitetsprosjektene; «Vurdering av kognitiv funksjon hos akutt syke eldre med mulig sepsis” og “Kvalitative og kvantitative gevinster ved endosepakkede legemidler på Haraldsplass Diakonale Sykehus”.

 

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Er et pilotprosjekt gjennomført ved medisinsk avdeling våren 2018 og bredding i resten av sykehuset høsten 2018 og våren 2019. Dette er en tiltakspakke i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og består av:

 • Undervisning og simulering i observasjoner og tiltak i forhold til pasienten sine luftveier, pust, sirkulasjon, bevissthet og kroppsundersøkelse
 • Bruk av validert verktøy for observasjon, skåring og respons av pasientens pustefrekvens, oksygenmetning i blodet, temperatur, blodtrykk, puls og bevissthet(National Early Warning Score (NEWS))
 • Gjennomføring av sikker muntlig kommunikasjon; helsepersonell identifiserer seg, presenterer kort aktuell situasjon, endring i vitale parameter, pasienten sin bakgrunn, spør/lytter til råd fra lege og repeterer. (ISBAR)
 • Tilkalling av kvalifisert hjelp ved forverret tilstand (Mobilt Intensivt Team, MIT)

 

Forebygging og behandling av underernæring

Det er etablert et tverrfaglig prosjekt på en medisinsk avdeling, med ekstra fokus på videreformidling av ernæringsinformasjon til neste behandlingsledd.

 

Kompetanseheving

HDS har i 2018 to deltakere som deltar på Helse Vest sin regionale forbedringsutdanning. Disse leder pasientnære forbedringsprosjekt i sykehuset. Fire fra HDS har deltatt på regional veilederutdanning innen kvalitetsforbedringsmetodikk.

 

Pasientsikkerhetsvisitter

I pasientsikkerhetsvisitter besøker administrerende direktør og fagdirektør avdelinger ved sykehuset som behandler pasienter for å se på muligheter til å forbedre pasientsikkerhet her hos oss. Det blir foreslått forbedringsområder som ledelsen skal følge opp sammen med ansvarlige avdelingsledere og klinikkdirektører. Siden oktober 2012 er det gjennomført 20 pasientsikkerhetsvisitter. Grunnet flytting til nybygg og planlegging for flytting, ble det i 2018 bare gjennomført en pasientsikkerhetsvisitt og da ved Rehabiliteringstjenester.   

 

 

 


 

Uønskede hendelser

Haraldsplass Diakonale Sykehus bruker Synergi for registrering og håndtering av uønskede hendelser. Registreringer i Synergi skal brukes for å kartlegge og analysere risiko og årsaker til at skader oppstår. Hendelsene skal analyseres i et systemperspektiv og formålet er å forhindre gjentakelse gjennom læring. I 2018 ble det totalt registrert 1870 meldinger i Synergi, av disse var det 747 pasientrelaterte hendelser, med eller uten konsekvens.

Pasientsikkerhetsutvalget ved sykehuset analyserer alle uønskede hendelser som meldes til Helsedirektoratet (etter § 3-3 i Spesialisthelsetjenesteloven) med hensyn til trender og bakenforliggende årsaker. Det vurderes behov for klinikk – og sykehusovergripende tiltak. Av 747 pasientrelaterte hendelser i 2018 ble 95 vurdert som 3-3 meldinger og sendt videre til Helsedirektoratet. Pasientsikkerhetsutvalget rapporterer til Kvalitetsutvalget. I 2018 hadde sykehuset 3 svært alvorlige hendelser som ble varselet til Statens Helsetilsyn etter § 3-3a i Spesialisthelsetjenesteloven.

 

Brukermedvirkning

Involvering av pasienter og pårørende er en forutsetning for å kunne gi god pasientbehandling. Haraldsplass Diakonale Sykehus legger derfor vekt på brukermedvirkning, blant annet gjennom et brukerutvalg for pasienter og pårørende. Brukerutvalget er en viktig aktør i tjenesteutviklingen ved sykehuset. Representantene bidrar med nødvendig kompetanse i planarbeid, og er sentrale både i utforming og gjennomføring av tiltak. Utvalget er involvert i flere prosjekter knyttet til pasientsikkerhetsprogrammet og det sitter representanter i sykehusets kvalitetsutvalg og i klinisk etikk komité. Brukerutvalget har også deltatt i planleggingen av Nye Haraldsplass, og vil fremover være representert i prosjekt knyttet til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Brukerutvalgets årsmelding for 2018 er tilgjengelig her.

Sølvi Marie Risøy sin idé for hvordan vi kan hjelpe personer med dårlig syn å finne fram i nytt sykehus var enkel og viktig: En lampe ved resepsjoner og åpne arbeidsstasjoner som både hjelper svaksynte å finne fram, og som indikerer om det er folk tilstede. Lampene er nå godt synlige i alle resepsjonsområdene i det nybygget.
 
Klinisk etikk komite (KEK)

Sykehuset har en klinisk etikk-komite (KEK) som bidrar til å høyne etisk refleksjon, bevissthet og kompetanse i sykehuset. Nasjonalt mandat for kliniske etikkomitéer  legges til grunn for arbeidet, og komitéens 1o medlemmer har faste månedlige møter, kan tilkalles på kort varsel for hastesaker og arrangerer etikkseminarer for alle ansatte i sykehuset. KEK sin årsmelding for 2018 er tilgjengelig her.