ytre miljø

Sykehuset er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 og arbeider for kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon.

Miljøarbeidet i sykehuset

Haraldsplass Diakonale Sykehus er en døgnkontinuerlig arbeidsplass med høy aktivitet og utvikling. Sykehusdriften påvirker naturen gjennom utslipp til luft, vann og jord, og naturressurser til produksjon av ulike produkt. Miljøarbeidet ved sykehuset skal bidra til å gjøre denne påvirkningen minst mulig, og bidra til forebygging av helseproblem som kan komme av forurensninger. I tillegg har sykehuset en bredt sammensatt miljøgruppe som føger opp miljøarbeidet og utarbeider forbedningsforslag på sykehusnivå.

 

Nye overordnede miljømål

I 2018 vedtok ledergruppen nye miljømål som er tettere knyttet opp til vår kjernevirksomhet som sykehus. De fire målene er miljøbevisste medarbeidere, å redusere legemiddelbruk, å redusere sykehusinnleggelser og miljøvennlig transport.

 

Miljøbevisste medarbeidere

Informasjon, opplæring og involvering av sykehusets ansatte er en forutsetning for et godt miljøarbeid på HDS. I 2018 opprettet vi en intranettside for Grønt sykehus og egen e-postadresse for miljøforslag. Miljøforslagene har ført til konkrete tiltak som kjøttfri mandag i kantinen og mindre bruk av engangsservise i plast. Melding av uønskede hendelser for ytre miljø har blitt fremhevet i undervisning for ansatte. Nytt sengebygg har gitt oss bedre muligheter for kildesortering og håndtering av avfall. Årsrapporten for avfall fra BIR viser at vi har sortert tilnærmet likt i 2018 som i 2017, men vi forventer en forbedring i 2019 når vi har et helt driftsår i nytt bygg.

Redusere legemiddelbruk

Alle pasienter skal få riktig legemiddel til riktig tid og i riktig dose. Legemidler skal forårsake minst mulig skade for pasienten, ansatte og miljøet. Haraldsplass har allerede redusert bruk av bredspektret antibiotika med 30 prosent siden 2012. Gjennom apotekstyrte legemiddellager, innføring av éndosepakkede legemidler og riktig håndtering av legemiddelrester ønsker vi å begrense forbruket og redusere utslipp av legemidler til miljøet.

 

Redusere sykehusinnleggelser

Færre sykehusinnleggelser og reinnleggelser gir mindre belastning på miljøet. Overleger i akuttmottak hindrer unødvendige sykehusinnleggelser. Sykehuset bestreber seg på å nå det nasjonale målet om at andel sykehusinfeksjoner skal være lavere enn 3 prosent, da infeksjoner forlenger sykehusopphold og forbruk av ressurser. I 2018 hadde Haraldsplass en gjennomsnittlig prevalens på 3,2 prosent. I 2018 ble smittevern del av miljøgruppen ved HDS for å styrke koblingen mellom smittevern og miljø.

 

Miljøvennlig transport

Transport av pasienter, pårørende, medarbeidere og varer påvirker luftkvaliteten og belaster nærområdet til sykehuset. I 2018 har vi i samarbeid med Stiftelsen inngått avtale med Bergen kommune om bysykler ved hovedinngangen til sykehuset. Bysykkel-stasjoner i sentrum og på Haukeland sykehus gjør det mulig å benytte dette som transport både for polikliniske pasienter og ansatte. Sykehuset ønsker å fremme aktiv transport til jobb, og fra 2019 blir det mulig å tegne vinterparkering for ansatte som ønsker å sykle vår, sommer og høst. Sykehuset er med på Sykle til jobben-aksjonen hver vår for å stimulere ansatte til fysisk aktivitet.

By-syklene har fått plass like utenfor hovedinngangen til det nye sengebygget