Haraldsplass Diakonale Sykehus leverer kvalitet

kvalitetsindikatorer

- Vi har hatt en ekstrem forbedring
på alle de viktige pasientsikkerhets-områdene de siste årene – og er i dag blant de tre beste sykehusene i Norge
på alle styringsmålene innen kvalitet.  

 

Vi har fortsatt en jobb å gjøre med å redusere unødig venting og fristbrudd, men dette jobbes det allerede godt med i sykehuset.

Samtidig ser vi at 2018 kan bli et krevende år, spesielt med tanke på at inngangen til dette året har vært preget av en influensa epedemi med uvanlig mange alvorlig syke pasienter.

Oversikten under viser sykehusets tall fra 2017, opp mot styringsmål for 2018.

Petter Thornam, viseadministrerende, fagdirektør

Betydelig reduksjon i forbruk av bredspektrede antibiotika

I Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens er det et mål å redusere antibiotikaforbruket i Norge med 30% innen utgangen av 2020. Målet for sykehusene er å redusere forbruk av 5 definerte  bredspektrede antibiotikagrupper med 30 % i samme tidsperiode. Det er derfor opprettet Antibiotika-team (A-team) på HDS som skal jobbe for å nå dette målet.

HDS har oppnådd en reduksjon på 41 % i 2017 sammenlignet med 2012.

 

Scorer høyt på overlevelse

Folkehelseinstituttets rapport om overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus viser at Haraldsplass Diakonale Sykehus er best på overlevelse.

Sykehuset skårer signifikant høyere på overlevelse totalt sett for alle diagnosegrupper, med en overlevelsesprosent på 96,2 prosent.

Rapporten viser andelen pasienter som er i live 30 dager etter innleggelse i sykehus. Tallene viser totaloverlevelse, beregnet ut ifra diagnosegrupper som står for 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus.

Les mer om kvalitet her.

Foto: Eirik Brekke - Bergens Tidende

Får rask behandling

Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger helt i toppsjiktet når det gjelder å gi rask behandling ved hjerneinfarkt. Over 79 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen 40 minutter.

Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorer viser at Haraldsplass Diakonale Sykehus er nest best i landet når det gjelder hvor mange pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling (blodproppløsende medikament gitt intravenøst) innen 40 minutter etter innleggelse.

Hvordan behandles hjerneslag?

Rød løper for tykktarmskreftpasienter

Har du tykktarmskreft, trenger du ikke vente lenge på operasjon.Haraldsplass har spesialister på kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft, og du kommer raskt til behandling.

- Vi tar alltid inn tykktarmskreftpasienter, og denne pasientgruppen får førsteprioritet ved kirurgisk klinikk, sier konstituert klinikkdirektør Torbjørn Nedrebø. Slike operasjoner strykes heller aldri hos oss, legger han til.

Andel pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft som er innenfor forløpstid.

Best i Norge på å operere tykktarmskreft

Haraldsplass Diakonale Sykehus har spesialisert seg på tykktarmskreft og er et av sykehusene med best overlevelsestall for denne kreftformen (Kreftregisteret). Sykehuset var tidlig ute med kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft og det opereres ca. hundre pasienter med tykktarmskreft hvert år.