I 2016 fikk Haraldsplass Diakonale Sykehus såkornmidler fra Helse Vest til innføring av forbedringstavler og Lesson Learned – et tverrfaglig kvalitetsforbedringsverktøy. Etter en vellykket pilot på generell medisinsk post dras disse tavlemøtene ut til resten av sykehuset i 2017.

Det nasjonale 5-årige Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» går parallelt med det regionale Pasienttryggleiksprogrammet i Helse Vest. Haraldplass Diakonale Sykehus er aktivt med i begge program.

Målsettingen er fortsatt:

 • Redusere pasientskader
 • Bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet
 • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Innsatsområdene sykehuset deltar i / fortsatt holder fokus på er:

 • Trygg kirurgi og forebygging av postoperative sårinfeksjoner
 • Legemiddeltryggleik / Samstemming av legemiddellister
 • Behandling av hjerneslag
 • Kateterrelaterte urinveisinfeksjoner
 • Forebygge infeksjon ved sentralt venekateter
 • Fallforebygging
 • Trykksårforebygging
 • Tidlig oppdagelse av forverret tilstand(nytt 2017)
 • Forebygging og behandling av underernæring (nytt 2017)
 • Håndhygiene
 • Ledelse av pasientsikkerhet, pasientsikkerhetsvisitter

De fleste av innsatsområdene er videreført til linjen. Det utvikles fortløpende indikatorer for hvert innsatsområde. Disse vises via elektroniske rapporter i Styringsportalen til Helse Vest, og er tilgjengelig på vårt intranett. Rapportene er ment til bruk i lokalt forbedringsarbeid, og løftes fram i månedlige driftsmøter for utvidet ledergruppe. Fagsykepleiergruppen tar manuelle målinger på bl.a. urinkateter, venekanyler.

Legemiddelsikkerhet / samstemming av legemiddellister

Sykehuset har et stort fokus på legemiddelsamstemming, men grunnet utfordringer mellom Forskrivningsmodulen (legemiddelsamstemmingsverktøy) og elektronisk pasientkurve (Meona), er andel legemiddellister som er samstemte redusert. Farmasøyt er til stede i akuttmottak tre-fire dager i uken for å hjelpe med gjennomgang / samstemming av pasienters legemiddellister. Vi har innledet et samarbeid med fastleger og Bergen kommune for å se på hvordan vi kan øke andel samstemte legemiddellister.

Kvalitetsprosjekt

Haraldsplass Diakonale Sykehus fikk i 2017 såkornmidler fra Helse Vest til kvalitetsprosjektene; «Systematisk og tilpasset evaluering av smerter og delir for å bedre kvaliteten i behandlingen av eldre pasienter med lårhalsbrudd» og «Kartlegging av mulighet for selvmedisinering på HDS».

Kvalitetsforbedringstavler er innført på nesten hele sykehuset. I de tverrfaglige forbedringstavlemøtene drøftes lokale forbedringsområder og alvorlige uønskede hendelser i Synergi, med konkrete nøkkelfunn / læringsmål og forbedringsområder.

Sykehuset har svært god erfaring med tverrfaglige forbedringstavlemøter i avdelingene.

TV-skjermer i fellesareal og banner på intranettforsiden er jevnlig brukt til pasientsikkerhetsinformasjon.

«Nulltoleranse for avvik fra retningslinje for arbeidsantrekk»; prevalensmålinger viser 95-97 % etterlevelse første halvår 2017.

 


Klinisk etikk komite (KEK)

Sykehuset har en klinisk etikk-komite (KEK) som bidrar til å høyne etisk refleksjon, bevissthet og kompetanse i sykehuset. Nasjonalt mandat for kliniske etikkomitéer  legges til grunn for arbeidet, og komitéens 11 medlemmer har faste månedlige møter, kan tilkalles på kort varsel for hastesaker og arrangerer etikkseminarer for alle ansatte i sykehuset. KEK sin årsmelding for 2017 er tilgjengelig her.


 

Antibiotikateam

I 2016 ble det opprettet et antibiotikateam (A-team) ved sykehuset. A-teamet har blant annet som oppgave å følge opp det nasjonale målet om 30 % reduksjon i bruk av fem definerte grupper bredspektrede antibiotika. I løpet av 2017, har sykehuset redusert dette forbruket med 41 %, altså er det nasjonale målet allerede nådd.

Ottar Hope har vært sentral i arbeidet med å få ned bruken av bredspektret antibiotika ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Etter mange år som smittevernoverlege ved sykehuset, pensjonerte han seg i 2017.  

Pasientsikkerhetsvisitter

I pasientsikkerhetsvisitter besøker administrerende direktør og fagdirektør avdelinger ved sykehuset som behandler pasienter for å se på muligheter til å forbedre pasientsikkerhet her hos oss. Det blir foreslått forbedringsområder som ledelsen skal følge opp sammen med ansvarlige avdelingsledere og klinikkdirektører. Siden oktober 2012 er det gjennomført 20 pasientsikkerhetsvisitter. I 2017 ble to avdelinger besøkt; Akuttmottak/observasjonspost og Avd. for SOP/DKS/Anestesi.  

Uønskede hendelser

Haraldsplass Diakonale Sykehus bruker Synergi for registrering og håndtering av uønskede hendelser. Registreringer i Synergi skal brukes for å kartlegge og analysere risiko og årsaker til at skader oppstår. Hendelsene skal analyseres i et systemperspektiv og formålet er å forhindre gjentakelse gjennom læring. I 2017 ble det totalt registrert 1339 meldinger i Synergi, av disse var det 615 pasientrelaterte hendelser, med eller uten konsekvens.

Pasientsikkerhetsutvalget ved sykehuset analyserer alle uønskede hendelser som meldes til Helsedirektoratet (etter § 3-3 i Spesialisthelsetjenesteloven) med hensyn til trender og bakenforliggende årsaker. Det vurderes behov for klinikk – og sykehusovergripende tiltak. Av 615 pasientrelaterte hendelser i 2017 ble 93 vurdert som 3-3 meldinger og sendt videre til Helsedirektoratet. Pasientsikkerhetsutvalget rapporterer til Kvalitetsutvalget.

Brukermedvirkning

Brukernes behov står sentralt i all kvalitetsutvikling ved sykehuset og det legges derfor vekt på brukermedvirkning i ulike prosjekt/utvalg som arbeider for å forbedre tjenestene på sykehuset, og som er knyttet til planleggingen av nytt hovedbygg. Brukerutvalget er blant annet involvert i en del prosjekter knyttet til pasientsikkerhetsprogrammet, og er også representert i sykehuset sitt kvalitetsutvalg.

Brukerutvalgets årsmelding for 2017 er tilgjengelig her.

Sykehusets brukerutvalg som bidrar til å dra sykehuset i riktig retning. Fra venstre: Randi W. Neuber, FFO Hordaland – Nestleder, Per-Arne Mehren, FFO Hordaland, Jan Elvøy, FFO Hordaland, Jörg Hänicke, Kreftforeningen. Fra venstre fremme: Harald Norheim, SAFO Vest, Jorund Stellberg, SAFO Vest – Leder, Gunda Falao Sparre, Hordaland Fylkeseldreråd. Ingvild Tjønn Hansen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, var ikke til stede da dette bildet ble tatt.