ytre miljø

Sykehuset er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 og arbeider for kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon.

Miljøarbeidet i sykehuset

Haraldsplass Diakonale Sykehus er en døgnkontinuerlig arbeidsplass med høy aktivitet og utvikling. Sykehusdriften påvirker naturen gjennom utslipp til luft, vann og jord, og naturressurser til produksjon av ulike produkt. Miljøarbeidet ved sykehuset skal bidra til å gjøre denne påvirkningen minst mulig, og bidra til forebygging av helseproblem som kan komme av forurensninger.

Sykehuset er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 og arbeider for kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon.

Overordnede miljømål

Haraldsplass Diakonale Sykehus har som overordnede miljømål å ha miljøbevisste medarbeidere. I tillegg ønsker vi å redusere miljøpåvirkning fra produkter og utslipp av miljøskadelige stoffer, og redusere ressursforbruket vårt der det er mulig.

Miljøbevisste medarbeidere

Avdelingene på sykehuset diskuterer sitt bidrag til et grønt sykehus i månedlige møter. Sykehuset har mange engasjerte medarbeidere som gir innspill til miljøtiltak.  Riktig avfallshåndtering er viktig for å unngå at miljøgifter havner i naturen. I 2017 sorterte vi ut 26 % mer plast enn i 2016 og vi ble også bedre på å sortere ut matavfall. I nye Haraldsplass vil det bli enda bedre tilrettelagt for kildesortering.

Vi er en stor arbeidsplass og kan bidra til bedre luftkvalitet i Bergen ved at våre ansatte velger miljøvennlig transport. I 2017 gjennomførte vi flere tiltak som skulle stimulere til aktiv transport, deriblant Sykle-til-jobben aksjon og tilbud om sykkelverksted til alle ansatte.

Ny flott innendørs sykkelparkering i Regines Gjestehus ble offisielt åpnet 18. april 2017.

Hovedprest John Kristian G. Rolfsnes var en av de første ivrige brukerne av det nye sykkelparkeringstilbudet.

Reduksjon av miljøpåvirkning fra produkter og utslipp av miljøskadelige stoffer

Sykehuset har over 500 ulike kjemikalier i bruk, og i 2017 fokuserte vi på opplæring i riktig håndtering og risikovurdering av kjemikalier.

Reduksjon i ressursforbruk

Sykehuset hadde et energiforbruk på totalt 8,31M kWt i 2017. Dette var en økning på 0,1% fra 2016, hvorav 44 % kom fra fjernvarme. Ved åpning av nytt hovedbygg høsten 2018 forventes det at sykehuset vil ha en mer energieffektiv drift. Bygget tilfredsstiller kravene til lavenergistandard, energimerke B.

Veien videre

I 2018 vektlegger vi kommunikasjon om miljø internt i organisasjonen, og et utvidet samarbeid for miljøet med ulike kliniske grupper og prosjekter på sykehuset.