Kvalitet

2017 har vært et innholdsrikt og spennende år, med bygging av nytt hovedbygg i tillegg til arbeid med effektivisering og daglig drift. 

Fremover blir kvaliteten på tilbudet vårt enda viktigere, vi må fortsette å endre oss i takt med pasientenes krav og forventninger.

Administrerende direktør

Kjerstin Fyllingen

Nybygg, effektivisering og daglig drift

2017 har vært et innholdsrikt og spennende år for Haraldsplass Diakonale Sykehus, med bygging av nytt hovedbygg i tillegg til arbeidet med effektivisering og daglig drift. Det nye bygget, som også representerer nye måter å organisere arbeidet vårt på til beste for pasientene, tas i bruk høsten 2018.

Sykehuset hadde et svakt driftsmessig resultat, grunnet lavere aktivitet innen kirurgi enn forutsatt og økte forbruksmateriellkostnader knyttet til enkeltbehandlinger. Resultatet for selve sykehusdriften viser med dette et underskudd på kr. 3,1 millioner kroner i 2017, mot et overskudd i på 8,7 millioner kroner året før.

Sykehuset har i løpet av året jobbet godt med en rekke omstillings- og inntektsbringende tiltak for å kunne møte fremtidens utfordringer og sikre en bærekraftig økonomi. Fokuset fremover vil være på videre utvikling og forbedring av organisasjonen, for å kunne møte forventet økt aktivitet som følge av den demografiske utviklingen i vårt nedslagsfelt.

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet, lavere ventetid

Helseministeren setter tydelige krav til sykehusene om bedre kvalitet og pasientsikkerhet, bedre effektivitet og lavere ventetid for pasientene. I dette ligger også klare forventninger om null korridorpasienter, gode pasientforløp og reduksjon av sykehusinfeksjoner. At vi allerede har stor fremgang på de områdene vi blir målt på, tar vi som en bekreftelse at vi driver sykehuset på en god måte, og at arbeidsdelingen mellom Haukeland og Haraldsplass Diakonale Sykehus fungerer godt.

 

Helhetlig pasientbehandling

For pasientene er det møtet mellom mennesker som er viktigst når de vurderer kvaliteten på helsetilbudet vårt. I 2017 har vi fortsatt arbeidet med å sikre helhetlig pasientbehandling gjennom god kommunikasjon, tverrfaglig tilnærming og gode pasientforløp. Våre dyktige fagfolk og medarbeidere har et godt og felles engasjement for pasientbehandling med kompetanse og hjertevarme. Samtidig er det slik at vi kan alltid bli bedre, og at vi må strekke oss og utvikle oss.

Fremover blir kvaliteten på tilbudet vårt enda viktigere. Vi må evne å endre oss i takt med pasientenes krav og forventninger.

Visjonen vår er klar: Vi skal bidra til livsmestring, helse og lindring – for pasienter og pårørende. Vi kan ikke gjøre alle friske, men vi skal bidra til å gjøre det enklere å håndtere livssituasjonen. Vårt største fortrinn i dette arbeidet er vår størrelse – vi er ikke for store, og ikke for små. Kortere linjer, og en optimal miks av faggrupper/kompetanse gir oss gjennomføringskraft når vi skal videreutvikle behandlingstilbudet til beste for pasienten.

I tillegg til den økonomiske informasjonen, finner du i denne rapporten en god oversikt over tilbudet vårt. 

God lesning!