Miljøsertifisert sykehus

Miljøarbeidet i sykehuset
Haraldsplass Diakonale Sykehus er en døgnkontinuerlig arbeidsplass med høy aktivitet og utvikling. Sykehusdriften påvirker naturen gjennom utslipp til luft, vann og jord, og forbruk av naturressurser til produksjon av ulike produkt. Vi arbeider kontinuerlig for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning. Haraldsplass Diakonale Sykehus er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015.

Overordnede miljømål
Haraldsplass Diakonale Sykehus har som overordnede miljømål å ha miljøbevisste medarbeidere som ivaretar riktig avfallshåndtering, og velger miljøvennlig transport til og fra jobb. Sykehuset skal aktivt arbeide for å redusere utslipp og redusere ressursforbruket ved å ta i bruk løsninger som er positive for det ytre miljøet. Gjennom vår avtale med Sykehusinnkjøp HF stilles det miljøkrav til våre leverandører.

Avfallshåndtering
Riktig avfallshåndtering er viktig for å unngå at miljøgifter havner i naturen. Sykehuset har rutiner for resirkulering og håndtering av vanlig avfall, farlig avfall og risiko- og spesialavfall. Mye av avfallet gjenvinnes, og i 2016 gikk 65 % av restavfallet til energigjenvinning.

Sykehuset har til tross for høy aktivitet i 2016 redusert sitt totale avfall med 11 % fra 2015.

I 2016 ble det utsortert 9,5 % mer plast enn i 2015. Sykehuset har i 2017 innført elektronisk kurve og sikker utskrift, og forventer en reduksjon av papirforbruket på sykehuset.

Avdelingsledere, verneombud og tillitsvalgte diskuterer hvordan de kan håndtere avfall og ha et bevisst forbruk av materiell på sin avdeling.

Energiforbruk
Sykehuset hadde et energiforbruk på totalt 8,42M kWt i 2016. Dette innebærer en økning på 0,4 % fra 2015. 46 % av energiforbruket kommer fra fjernvarme og 54 % kommer fra elektrisk energi.  Ved åpning av nytt sengebygg høsten 2018 forventes det at sykehuset vil ha en mer energieffektiv drift. Bygget tilfredsstiller kravene til lavenergistandard, energimerke B.

Miljøvennlig transport til og fra jobb
I 2016 åpnet Haraldsplass Diakonale Stiftelsen en innendørs sykkelparkering for ansatte. Våren 2017 er Haraldsplass Diakonale Stiftelse blitt Sykkeldynamo. Sykehuset ønsker å tilrettelegge for sykling til og fra jobb, og engasjere ansatte til å velge aktiv transport fremfor bil. Det vil være helsefremmende både for den enkelte og for miljøet. Nye Haraldsplass Sykehus vil ha et utemiljø som er bedre tilrettelagt for gående og syklister.