I 2016 fikk Haraldsplass såkornmidler fra Helse Vest til innføring av forbedringstavler og Lesson Learned – et tverrfaglig kvalitetsforbedringsverktøy. Etter en vellykket pilot på generell medisinsk post dras disse tavlemøtene ut til resten av sykehuset i 2017.

Det nasjonale 5-årige Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» går parallelt med det regionale Pasienttryggleiksprogrammet i Helse Vest. HDS er aktivt med i begge program.

Målsettingen er fortsatt:

 • Redusere pasientskader
 • Bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet
 • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Innsatsområdene HDS deltar i/fortsatt holder fokus på er:

 • Trygg kirurgi og forebygging av postoperative sårinfeksjoner
 • Legemiddeltryggleik/samstemming av legemiddellister
 • Behandling av hjerneslag
 • Kateterrelaterte urinveisinfeksjoner
 • Forebygge infeksjon ved sentralt venekateter
 • Fallforebygging
 • Trykksårforebygging
 • Felles vurderings- og prioriteringsverktøy i akuttmedisinsk kjede i Helse Vest
 • Håndhygiene
 • Ledelse av pasientsikkerhet og pasientsikkerhetsvisitter
   

Flere av innsatsområdene er videreført til linjen. Det utvikles fortløpende indikatorer for hvert innsatsområde. Disse vises via elektroniske rapporter i Styringsportalen til Helse Vest, og er tilgjengelig på vårt intranett. Rapportene er ment til bruk i lokalt forbedringsarbeid og løftes fram i månedlige driftsmøter for utvidet ledergruppe samt til fagsykepleiergruppen som også tar manuelle målinger på blant annet urinkateter.

Legemiddeltryggleik/samstemming av legemiddellister
Haraldsplass Diakonale sykehus har valgt å benytte forskrivningsmodulen i e-reseptsystemet i samstemming av pasientens legemiddelliste. Ved å benytte dette systemet fremmer man samhandling med fastlegene slik at vi sikrer at pasientens legemiddelliste til enhver tid er oppdatert i det felles elektroniske e-reseptsystemet. Stor satsing høsten 2016 førte til at vi utførte samstemming i 80 % av innleggelsene. Til tross for en del merarbeid, ser legene kvalitetsforbedringen i elektronisk samstemming.

HDS fikk i 2016 såkornmidler fra Helse Vest til innføring av forbedringstavler og Lesson Learned – et tverrfaglig kvalitetsforbedringsverktøy. Etter vellykket pilot på generell medisinsk post, breddes disse tavlemøtene til resten av HDS i 2017. 

Mange poster starter forbedringstavlemøter med fokus på Trygg pleie (skreening av pasienter mht fare for fall, trykksår og ernæringsrisiko) og erfarer bedre resultat, og tiltak lokalt. I tillegg drøftes alvorlige uønskede hendelser i Synergi, utfra etablerte Lesson Learned med konkrete nøkkelfunn/læringsmål og forbedringsområder.

TV-skjermer i fellesareal og banner på intranettforsiden er jevnlig brukt til pasientsikkerhetsinformasjon.

«Nulltoleranse for avvik i smittevernet»: Jevnlige prevalensmålinger på armbåndsur, ringer og smykker viser fortsatt nær 100 % etterlevelse av reglement for arbeidsantrekk.

I tillegg granskes fortsatt 20 tilfeldig utvalgte pasientopphold hver måned etter Global Trigger Tool-metoden (GTT) for å registrere pasientskader oppstått under sykehusoppholdet. En av åtte pasienter erfarer pasientskader i løpet av oppholdet i 2016. (12 % i 2014, 8 % i 2015)

Pasientsikkerhetsvisitter
I pasientsikkerhetsvisitter besøker administrerende direktør og fagdirektør avdelinger ved HDS som behandler pasienter. Dette for å se på muligheter til å forbedre pasientsikkerheten hos oss, og å lære om pasientsikkerhet. Medarbeiderne får mulighet til å ta opp problemstillinger rundt pasientens sikkerhet, og pasientsikkerhetsvisitter skal bidra til å utvikle en åpen kultur, hvor pasientens sikkerhet har førsteprioritet. Medarbeiderne og ledelse blir enig om problemstillinger som ledelsen skal følge opp sammen med ansvarlige enhetsledere og klinikkdirektører.

Siden oktober 2012, er det gjennomført 18 pasientsikkerhetsvisitter. I 2016 ble 3 avdelinger besøkt; Medisinsk generell post, Ortopedisk post G og Overvåkningsenheten/recovery.  

Uønskede hendelser
Synergi er Haraldsplass Diakonale Sykehus sitt elektroniske meldesystem for registrering og håndtering av uønskede hendelser. Meldingene skal brukes for å kartlegge og analysere risiko og årsaker til at skader oppstår. Hendelsene skal analyseres i et systemperspektiv og formålet er å forhindre gjentakelse gjennom læring. I 2016 ble det totalt registrert 1339 meldinger i Synergi, av disse var det 688 pasientrelaterte hendelser, med eller uten konsekvens.

Pasientsikkerhetsutvalget ved HDS analyserer alle uønskede hendelser som meldes til Kunnskapssenteret (etter § 3-3 i Spesialisthelsetjenesteloven) med hensyn til trender og bakenforliggende årsaker. Det vurderes behov for klinikk- og sykehusovergripende tiltak. Av 688 pasientrelaterte hendelser i 2016 ble 142 vurdert som 3-3 meldinger og sendt videre til Helsedirektoratet. Pasientsikkerhetsutvalget rapporterer til Kvalitetsutvalget.