Januar

Ny videreutdanning akuttsykepleie
En videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie er et nytt tilbud i Bergen som startet opp januar 2016. Therese Abbedissen, Miriam Refvik og Øystein Engen ble første kull på Haraldsplass. Den 2-årige videreutdanningen er knyttet til VID Bergen, har 60 studiepoeng og 30 studieplasser.
– Vi er veldig glade for at det er kommet en videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie i Bergen, og er veldig fornøyde med at vi har hatt tre studenter på første kull, og at det høsten 2016 startet to nye. Det er krevende å ta videreutdanning i tillegg til jobb. Vi er stolte over at våre ansatte har fullført og over det faglige engasjementet, seier avdelingsleder Kari Estensen.
For medisinsk klinikk er det viktig å opprettholde og styrke kompetansen og deltagelse på videreutdanningen. Det er derfor prioritert i kompetanseplan i akuttmottak/observasjonspost i årene fremover.

Februar

Forbedringstavler
HDS fikk i 2016 såkornmidler fra Helse Vest til innføring av forbedringstavler og «Lesson Learned» – et tverrfaglig kvalitetsforbedringsverktøy. Etter vellykket pilot på generell medisinsk post, er sykehuset i full gang med å innføre jevnlige tavlemøter til resten av aktiviteten i 2017. Mange poster starter forbedringstavlemøter med fokus på Trygg pleie (screening av pasienter med hensyn til fare for fall, trykksår og ernæringsrisiko), og erfarer bedre resultater og tiltak lokalt. I tillegg drøftes alvorlige uønskede hendelser i Synergi utfra etablerte «Lesson Learned» med konkrete nøkkelfunn/læringsmål og forbedringsområder.

April

Nytt ultralydapparat
I 2016 tok ortopedisk poliklinikk i bruk et nytt ultralydapparat. Dette har økt kvaliteten på utredningen, behandlingen og kontrollene som gjøres for flere store ortopediske pasientgrupper, spesielt skulderpasientene og de yngre hoftepasientene.

Mai

Nytt sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) bygger nytt sykehus som skal stå klar til innflytting i september 2018. Det første spadetaket ble tatt før sommeren 2016. Nybygget på fem etasjer erstatter tradisjonelle sykehuskorridorer med åpne fellesarealer og effektiv logistikk og skal inneholde nye sengeavdelinger, nytt akuttmottak, ny hovedinngang og 170 nye senger, flertallet på enerom (bruttoareal: 14 200 m2). Siden 2004 han man arbeidet med en utbyggingsplan for sykehuset, og ny hovedbygning er en del av et omfattende utbyggings- og moderniseringsprogram for hele sykehuset. Arkitekt C.F. Møller har tegnet bygget og Haraldsplass Diakonale Stiftelse finansierer og står for utbyggingen. LAB Entreprenør AS er i gang med råbygget, og her et webkamera som viser fremdriften.

Juni

Sammenslåing av Kirurgisk poliklinikk og Mottakspoliklinikk
I juni 2016 ble Kirurgisk poliklinikk slått sammen med Mottakspoliklinikk. Etter sammenslåingen kan den ny Kirurgisk poliklinikken behandle bortimot 150-180 pasienter i løpet av en arbeidsdag. Dette forteller om høy aktivitet med mye logistikk, der vi samtidig skal ivareta den enkelte pasient med vår spesialistkompetanse, der kvalitet og standard er i høysete. Hjertevarmen inngår som en naturlig del av våre konsultasjoner. Sammenslåing kan gi oss synergi effekt med tanke på en mer fleksibel bemanning, som kan jobbe på tvers i avdelingen når det oppstår behov for dette. Dette gjelder spesielt i lavdriftsperioder og ved ferieavvikling.

Åpning av Ortopedisk poliklinikk i Ulriksdal 8c
I juni 2016 ble det åpnet ny ortopedisk poliklinik som følge av et stadig økende antall konsultasjoner ved Kirurgisk poliklinikk og Mottakspoliklinikk. Med fire undersøkelsesrom og fire ortopeder kan ortopedisk poliklinikk ta i mot opp til 60 pasienter daglig. Løsningen gir totalt sett flere undersøkelsesrom både ved Kirurgisk poliklinikk og ved Mottakspoliklinikken. Mottakspoliklinikken har stått for den største økningen gjennom 2016. Spesielt Prepoliklinikk har sørget for ett økende antall pasienter, der vi nå kan ta i mot 16-18 pasienter som skal til operasjon per dag. Dagkirurgen og pasienter som skal til operasjon i 4. etasje inngår som en del av Mottakspoliklinikken

August

Innføring av legemiddelsamstemming
En stor satsing høsten 2016 førte til at sykehuset utførte legemiddelsamstemming ved å benytte forskrivningsmodulen i e-reseptsystemet i samstemming av pasientens legemiddelliste. Gjennom denne systematikken fremmer man samhandling med fastlegene slik at vi sikrer at pasientens legemiddelliste til enhver tid er oppdatert i det felles elektroniske e-reseptsystemet. Til tross for en del merarbeid ser legene kvalitetsforbedringen i elektronisk samstemming.

September

Opprettelse av senter for kneskader
Høsten 2016 etablerte sykehuset knegruppen «Senter for Kneskader» for å vise frem sykehusets kompetanse og ventetider på fagområdet, og gjøre oss til et lett valg for pasientene. I den forbindelse ble det opprettet informasjonssider på sykehusets nettsider som forteller om hva slags behandlinger vi utfører og hvem vi er. Det ble også opprettet en egen telefon hvor pasienter og fastleger kan kontakte sykehuset mellom klokken 09 og 15 hver dag.
Senter for kneskader har blant annet avtale med Brann Idrettsmedisinske senter samt Motus365 i Åsane og Os Turn når det gjelder behandling av idrettsrelaterte kneskader. Erfaringene fra brukerne har vært meget gode, og det at vi gjør oss tilgjengelige synes å være et svært velkomment tiltak. Vi har i den forbindelse også opprettet en akutt-poliklinikk hver fredag. Her kan vi raskt få sett pasienter som trenger det, uten at det går utover de som står i kø til regulær poliklinikk.

Desember

Innføring av nødnett
Etter at nødnettet var ferdig utbygd i hele landet 11. september 2015, og åpnet i Norge 1. desember 2015, har AMK sentraler og kontrollrom blitt koblet på i tur og orden. Haraldsplass Diakonale Sykehus var på det nye nødnettet 2. november 2016. Nødnettet skal være et landsdekkende, digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene, og er blant regjeringens største satsinger innen samfunnssikkerhet. Hovedmålet er at det digitale nettet skal gi brannvesen, helseetater, politi og PST muligheten til å kommunisere direkte med hverandre i en krise- eller terrorsituasjon.

Stor tildeling fra Nasjonalforening for folkehelse
Prosjektet «The Road to Dementia» er blitt tildelt 5,5 millioner kroner over tre år for et stort oppfølgingsstudie av deltakerne som ble rekruttert til befolkningsstudiet i Hordaland (HUSK) på 1990-tallet. Gruppen som skal følges opp i denne studien er nå over 90 år og man ønsker å se på demensutvikling blant de opprinnelige deltakerne i HUSK-studien. Prosjektet er initiert av Lasse Giil og prosjektgruppen forøvrig består av forskere fra Haraldsplass. 

Publikasjoner
Alle forskningsmiljøene på Haraldsplass holder høy aktivitet og har produsert jevnt godt med publikasjoner i 2016. Knemiljøet på sykehuset stod for hele tre artikler i maiutgave av tidsskriftet Knee Surgery, Sports Traumatology & Arthroscopy.

Geriatrimiljøet hadde to artikler i samme utgave av det prestisjetunge tidsskriftet Journal of The American Geriatrics Society samt artikkel i Age & Ageing. På de nasjonale rapporteringene for forskningspublikasjoner ser man en trend hvor artiklene kreditert sykehuset, i snitt, gir mer publikasjonspoeng enn tidligere år, noe som vitner om stigene kvalitet på forskningsarbeidet på sykehuset.

Disputas på Haraldsplass
Jesper Blomqvist disputerte for doktorgraden 12. februar med sin avhandling «Surgical treatment of shoulder instability in Norway – The Norwegian Shoulder Instability Register». Samme dag holdt Blomqvist sin prøveforelesning over følgende tema; «Impingement i skulderen - en folkesykdom? Hva er det og hvordan skal det behandles?»

Nasjonalt forskerseminar i geriatri
Kavliseminaret i Bekkjarvik er et nasjonalt forskerseminar for doktorgradskandidater og deres veiledere i geriatri og alderspsykiatri, og arrangeres av forskermiljøet i geriatri på Haraldsplass Diakonale sykehus. Seminaret i 2016 ble det åttende i rekken og samlet rundt 35 deltakere fra hele Norge. Foredragsholderne holder høy internasjonal klasse med blant annet innslag fra Yale University i tillegg til internasjonale medlemmer i geriatrimiljøets rådgivende organ. Det samme miljøet med Frøydis Bruvik i spissen er tildelt midler til et forprosjekt fra Norges forskningsråd for et prosjekt med tittelen: «Helhetlig behandlingsforløp demens, til nytte for pasienter, familienettverk og helsetjenester». 

Eivind Inderhaug, konstituert overlege og PHD, var invitert som foredragsholder både ved ESSKA(European Sosciety of Sports traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, konferanse som avholdes hvert annet år) og AAOS(American Academy of orthopaedic Surgeons), samt at han var invitert til å  holde innlegg på ACL Study group. Inderhaugs banebrytende forskning på anterolateral anatomi og biomekanikk utført ved Imperical College i London har fått svært mye internasjonal oppmerksomhet i 2016. Han holdt også innlegg på Norsk Ortopedisk Forenings Høstmøte i 2016.

Thomas Harlem, overlege og leder for Senter for kneskader, har også representert Haraldsplass på internasjonale kurs og konferanser i 2016, både i Europa og i USA. Han er en mye brukt foredragsholder og instruktør på internasjonale kurs i avansert ligamentkirurgi, og var også iniativtaker til gjennomføringen av det første Skandinaviske consensusgruppemøte som ble avholdt i København desember 2016.  

Lavterskeltilbud til eldre i Hordaland
Sykehuset har sett en stor økning i antall akuttgeriatriske pasienter med alvorlige problemstillinger. Det er viktig å sette inn målrettede tiltak så tidlig som mulig for å forebygge og/eller redusere eller utsette sykdom og funksjonssvikt. Fra 1. mars 2016 startet vi derfor et nytt tilbud til denne pasientgruppen; Standardisert pasientforløp over 3 dager - rask geriatrisk utredning og vurdering.

Pasienten møter et tverrfaglig team med bred kompetanse og tilbys en helhetlig vurdering av sykdomsbilde og funksjonsnivå. Det foreslås mulige tiltak som f.eks. endret medisinsk behandling og pleie, ernæringsprogrammer, hjelpemidler, opptreningsprogrammer etc. Pasienten skal etter sykehusoppholdet tilbake til primærhelsetjenesten for videre behandling og oppfølging. Formålet med tilbudet er å:

  1. gi et effektivt lavterskeltilbud til geriatriske pasienter som trenger en tverrfaglig geriatrisk vurdering før sykdom og funksjonssvikt fører til et lengre sykehusopphold.
  2. styrke behandlingstilbudet ved at pasientene fanges opp før ytterligere funksjonssvikt.
  3. gi et tilbud til hjemmeboende eldre med funksjonssvikt.
  4. gi et bedre fundament for videre oppfølging av pasienten i primærhelsetjenesten og bedre samhandling rundt felles pasienter.


Nytt tilbud til palliative pasienter med tungpust
I 2016 startet sykehuset et eget behandlingstilbud for palliative pasienter med tung pust. Nå kan disse pasientene få hjelp med tungpust gjennom tverrfaglig, uavhengig av diagnose og avgrenset til to til fire møter poliklinisk i sykehus eller i hjemmet. Målet er at pasientene gjennom informasjon, instruksjon og veiledning opplever bedre mestring og lindring av pustebesvær. Pustebesvær er et vanlig og belastende symptom hos mange pasienter med alvorlig uhelbredelig sykdom, og det har vært en økende andel henvisninger for pasienter med problemstillinger knyttet til tungpust.

Hjertesviktakademiet
?Hjertesviktakademiet for sykepleiere på Vestlandet ble startet i 2016, etter at spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie Trude Christensen Daleng ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og Territory Manager Caroline Stryker fra Novartis bestemte seg for å gi Vestlandets sykepleiere samme mulighet som de fra Oslo-området. Ønsket var å skape en lokal møteplass for sykepleiere med interesse for kardiologi og hjertesvikt, samt å øke den lokale kompetansen om hjertesvikt blant sykepleiere som jobber med hjertepasienter i regionen. I dag er det seks hjertesviktpoliklinikker som er drevet av sykepleiere på Vestlandet. Hjertesviktakademiet er ment å være en arena som kan bidra til å knytte kontakter, dele erfaringer og gi inspirasjon til de som jobber der. Hjertesviktakademiet bidrar til at sykepleiere får oppdatert undervisning og presentert ny forskning i alt som omhandler diagnostisering og behandling av hjertesvikt.

Kurs i mestring av depresjon
I 2016 startet vi opp et kurs for eldre i mestring av depresjon på Lærings og mestringssenteret (LMS). Kurset er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen. Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori og målet er å bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall.

Deltagergruppen tok aktivt del i samtale og utveksling av erfaring. De gav klart uttrykk for at det var av stor verdi å treffe andre mennesker med lignende problemer. Alle kursdeltakerne mente de hadde hatt utbytte av kurset. Det er avdeling for geriatri og slag som står som eier av kurset, med Paal Naalsund som medisinskfaglig ansvarlig. Kurslederne kommer fra Avdeling for Rehabiliteringstjenester.
– Aktiviteten på LMS er særdeles viktig i opplæringsøyemed og i ivaretagelse av pasienter og pårørende. Jeg opplever at de vi møter på LMS er svært takknemlig for det tilbudet vi gir, sier avdelingsleder ved Avdeling for Rehabiliteringstjenester, Tor Frithjof Wigers Larsen.

Kurs for deg som har fått demensdiagnose
Et nytt tilbud i 2016 er også Kurs for deg som har fått demens diagnose. I løpet av året ble det gjennomført to slike kurs over tre dager. Kurset tar opp temaene:

  • å leve med demens, utfordringer og muligheter.
  • demens, årsaker og behandling
  • tilbud i hjelpeapparatet.


Sykehuset har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne på kurset, som la vekt på at det var viktig å treffe andre i samme situasjon.

Samtalegrupper for pårørende på Sunniva sengepos
Sosionomtjenesten har daglig kontakt med pasienter og pårørende på sykehuset. Etter flere års erfaring med pårørendearbeid ble det lagt frem forslag om samtalegrupper for pårørende på Sunniva sengepost.

I september måned startet tilbud om samtalegrupper for pårørende til pasienter som var innlagt her, som resultat av en skriftlig undersøkelse som ble gjennomført våren 2016 til pårørende om behov for gruppesamtaler med andre pårørende i en vanskelig situasjon. Av undersøkelsen kom det frem at pårørende ønsket å snakke om sorg og utveksling av erfaring i gruppen. Sosionomer inviterte prestetjenesten og sykepleier fra Sunniva ute-team Kristin Vikse, som har videreutdanning i sorgarbeid, til å være en del av arbeidsgruppen som gjennomførte disse samtalegruppene. Gruppesamtaler var hver torsdag og høsten 2016 deltok ni deltagere, noen av dem var med på flere samtaler. Det var ikke nødvendigvis kontinuitet i gruppen da dette var et tilbud til pårørende til inneliggende pasienter på Sunniva sengepost. I desember måned ble det evaluert sammen med avdelingsleder for rehabiliteringstjenester, Tor Frithjof Wigers Larsen og klinikkdirektør Roger Sørheim om mulighet til utvidelse av tilbudet til pårørende fra andre avdelinger.

Lystenning av lindealléen i adventstiden
Haraldsplass Diakonale Sykehus hadde i 2016 for første gang lys i trærne i Alleen i hele adventstiden. Lysene ble tent ved en markering og familiegudstjeneste første søndag i advent,
27. november. Barnekor fra Årstad, sammen med ansattes barn, dannet et stemningsfullt fakkeltog gjennom Alleen. Etter dette ledet vår prest, Karl Hjelmeland en utendørs familiegudstjenesteder, der musikere fra Grieg Akademiet og barnekoret fra Årstad bidro med musikk og sang. Etter familiegudstjeneste foretok vår administrerende direktør, Kjerstin Fyllingen, den høytidelige tenningen av lysene i Alleen. Det smakte godt med varm gløgg og pepperkaker som de frivillige serverte til slutt. Tilsammen deltok ca. 150 ansatte med familier, naboer og pasienter.

Ansattfest for første gang på mange år
4. november arrangeret Haraldsplass ansattefest på Scandic Bergen City. Til sammen deltok rundt 400 ansatte og frivillige. Arrangementskomitéen hadde lagt opp til et variert program og kvelden ble ledet av Lise Rastum (operasjonssykepleier) og John Kristian Rolfsnes (hovedprest). Festdeltagerne ble møtt av buekorps ved døren og kreativt utkledde dansere i foajeen. Vår administrerende direktør Kjerstin Fyllingen holdt tale til ansatte og frivillige. Stemningen var god fra første stund.