Driver godt

2016 har vært et innholdsrikt og spennende år for Haraldsplass Diakonale Sykehus, med bygging av nytt hovedbygg i tillegg til økt aktivitet, effektivisering og god drift. Fremover blir kvaliteten på tilbudet vårt enda viktigere, vi må fortsette å endre oss i takt med pasientenes krav og forventninger.

Administrerende direktør

Kjerstin Fyllingen

Aktivitetsvekst, effektivisering og god drift
2016 har vært et innholdsrikt og spennende år for Haraldsplass Diakonale Sykehus, med bygging av nytt hovedbygg i tillegg til økt aktivitet, effektivisering og god drift. Det nye bygget, som også representerer nye måter å organisere arbeidet vårt på til beste for pasientene, vil tas i bruk høsten 2018. Gjennom et sterkt fokus og godt arbeid av dyktige medarbeidere kan sykehuset vise til et resultat for selve sykehusdriften på kr. 8,7 millioner kroner mot et overskudd i 2015 på 6,6 millioner kroner. Som forventet viser årsregnskapet for sykehuset et overskudd på 2,2 millioner kroner i 2016, mot 32,7 millioner kroner i underskudd for 2015. Årsaken til den store regnskapsmessige resultatforbedringen er knyttet til selskapets pensjonsavtaler.

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet, lavere ventetid
Helseministeren setter tydelige krav til landets sykehus om bedre kvalitet og pasientsikkerhet, bedre effektivitet og lavere ventetid. I dette ligger også klare forventninger om null korridorpasienter, gode pasientforløp og reduksjon av sykehusinfeksjoner. At vi allerede har stor fremgang på de områdene vi blir målt på, tar vi som en bekreftelse at vi driver sykehuset på en god måte, og at arbeidsdelingen mellom Haukeland og Haraldsplass Diakonale Sykehus fungerer godt.

I arbeidet med pasientsikkerhet har vi hatt spesielt fokus på både pasientsikkerhetsvisitter, hygiene og trygg pleie dette året. Nulltoleranse kampanjen for korrekt arbeidsantrekk har satt Haraldsplass Diakonale Sykehus på kartet i nasjonal sammenheng, og er et viktig bidrag til å unngå uønskede sykehusrelaterte infeksjoner. I løpet av høsten har vi også satt et ekstra fokus på trygg pleie, gjennom å kartlegge og forebygge risiko for fall, trykksår og ernæringssvikt – og vi ser allerede en markant utvikling i riktig retning. Det er ingen tvil om at det er viktig med fokus på disse områdene i hverdagen.

Forskning og utvikling
Parallelt med å yte god pasientbehandling, har Haraldsplass Diakonale Sykehus fokus på forskning og utvikling innenfor flere av de kliniske fagområdene ved sykehuset, inklusive geriatri, lindrende behandling og kirurgi. 

Kombinasjonsstillinger med forskning og klinikkarbeid gir mulighet for mer definert fokus på forskning. I 2016 hadde vi også en doktorgrad; Jesper Blomquist. Det er spennende når innsatsen gir frukter.

Grønt sykehus
Et godt ytre miljø er en forutsetning for en god folkehelse og derfor er det viktig å arbeide systematisk med sjukehusdriftens påvirkning på naturen. I 2016 ble sykehuset miljøsertifisert etter ISO-standard – et synlig bevis på at vi tar ansvaret for miljøet på alvor.

Helhetlig pasientbehandling
For pasientene er det møtet mellom mennesker som er viktigst når de vurderer kvaliteten på helsetilbudet vårt. I 2016 har vi fortsatt arbeidet med å sikre helhetlig pasientbehandling gjennom god kommunikasjon, tverrfaglig tilnærming og gode pasientforløp. Våre dyktige fagfolk og medarbeidere har et godt og felles engasjement for pasientbehandling med kompetanse og hjertevarme. Samtidig er det slik at vi kan alltid bli bedre, og at vi må strekke oss og utvikle oss.

Fremover blir kvaliteten på tilbudet vårt enda viktigere. Vi må evne å endre oss i takt med pasientenes krav og forventninger. Nye nettsider med behandlingsinformasjon på Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten er i så måte et viktig steg på veien for å sikre at pasientene har lett tilgang til den viktigste informasjonen om sin behandling.

Visjonen vår er klar: Vi skal bidra til livsmestring, helse og lindring – for pasienter og pårørende. Vi kan ikke gjøre alle friske, men vi skal bidra til å gjøre det enklere å håndtere livssituasjonen. Vårt største fortrinn i dette arbeidet er vår størrelse – vi er ikke for store, og ikke for små. Kortere linjer, og en optimal miks av faggrupper/kompetanse gir oss gjennomføringskraft når vi skal videreutvikle behandlingstilbudet til beste for pasienten.

I tillegg til den økonomiske informasjonen, finner du i denne rapporten en god oversikt over tilbudet vårt. 

God lesning!