Miljøarbeidet i sykehuset
Et godt ytre miljø er en forutsetning for god folkehelse. Derfor er det viktig for oss å minimere sykehusdriftens påvirkning av naturen gjennom fokus på viktige områder som avfallshåndtering, energiforbruk og utslipp. 

Avfallshåndtering
Riktig avfallhåndtering er viktig for å unngå at miljøgifter havner i naturen. Sykehuset følger prosedyrer for transport av farlig avfall, pakking av risiko- og spesialavfall og avfallssortering og håndtering. Det er videre fokus på opplæring av ansatte. I dag gjenvinnes mye av avfallet (plast, papir, glass, metall) og storparten av restavfallet går til energigjenvinning. I 2015 genererte Haraldsplass Diakonale Sykehus 194 tonn avfall. 
Fordeling av avfall

Andel restavfall av total avfallsmengde

Avfallsmengde må sees i sammenheng med aktivitet / drift. 

Risikoavfall

Sykehuset har i tillegg levert 4543 kartonger risikoavfall i 2015. Dette er i hovedsak avfall med stikkende, skjærende, patologisk, smitte, medikamenter og lignende. 

Mengde risikoavfall må sees i sammenheng med driften. 

Økning i risikoavfall skyldes bl.a. ny prosedyre for avfallshåndtering av legemiddelrester, der også infusjonsslanger og medisinglass skal i returkartongene. 
Utprøving av engangs smittefrakk resulterte også i mye avfall (avsluttet nå). 

Totalt energiforbruk

Sykehuset hadde et energiforbruk på totalt 9 261 408 kwt i 2015. Energiforbruk må sees i sammenheng med drift og temperatur.

Fjernvarme og el. energi – eget forbruk

Sykehuset hadde et energiforbruk på totalt 9 261 408 kwt i 2015. Av dette er 4 382 064 kwt knyttet til fjernvarme, og 4 879 344 kwt knyttet til el. energi.

Videokonferanser
Blant tiltak i 2015 er bruk av videokonferanseutstyr som legger forholdene til rette for reduksjon av reisevirksomhet blant våre ansette, og dermed mindre bruk av ulike transportmidler som er belastende for miljøet. 

Kjemikaliekartotek
Elektronisk kjemikaliekartotek er etablert for hele sykehuset, for å gi større sikkerhet og sikre på en bedre måte en kontinuerlig oppdatering av kjemikalierelaterte datablad. Sykehuset arrangerer kurs, og er i gang med å etablere en ressursgruppe for å sikre kontinuitet / ajourføring av dette arbeidet, i forhold til sikkerhet for våre ansatte.
EK-prosedyre om avfallshåndtering av legemiddelrester er nettopp revidert og godt markedsført i sykehuset.

Nybygg: HMS, energi og miljø
Nytt sengebygg: 
•    Skal tilfredsstille kravene til lavenergistandard, energimerke B. 
•    Vil romme to store atrier som, ut over funksjonelle

kvaliteter, vil bidra til å oppnå et lavere energibehov i en kompakt bygningsform med relativt liten overflate (klimaskjerm) i forhold til bygningens volum. Oppholdsrommene som grenser mot atriene vil ha redusert varmebehov, og motta tilstrekkelig dagslys gjennom takvinduer. Bygningens øvrige klimaskjerm er høyisolerte yttervegger med lavenergivinduer, som også bidrar til støyreduksjon fra trafikk utenfor sengerommene. 
•    Skal bygges i hht. Tek10–standarden, bl.a. om universell utforming (se eget teknisk program for bygget). Det skal velges miljøvennlige løsninger og materialer. 
•    Skal sikre gode arbeidsplasser for ansatte i kombinasjon med tilgjengelighet for pasienter og pårørende, og en utforming og akustikk som sikrer god konfidensialitet for pasientene. Spesifikasjoner for utstyr og inventar skal støtte opp under disse målsettingene. Hygieneaspektet skal være fremtredende, og prosjektet skal sikre gode garderobeforhold for de ansatte i eldre, tilliggende bygningsmasse. Videre skal nybygget skal inneholde en ny miljøhall for avfallshåndtering i tråd med kravene som settes til miljøsertifisering. 

Innkjøp
Sykehuset har fokus på miljøvennlige og etiske anskaffelser. De aller fleste innkjøpene til sykehuset er knyttet til nasjonale og regionale avtaler som ivaretar krav til miljøvennlige anskaffelser. 

Videre miljøarbeid: miljøsertifisering i 2016
Haraldsplass Diakonale Sykehus ser på miljøarbeid som viktig, og har satt i gang prosessen mot miljøsertifisering i 2016 etter ISO 14001 standarden. Hensikten med å innføre dette miljøstyringssystemet er å ytterligere øke miljøbevisstheten i det daglige arbeidet gjennom gode rutiner og arbeidsmetoder. Det innebærer at vi har oversikt over hvordan sykehusdriften påvirker naturen, og at vi følger opp den vedtatte miljøpolitikken og de miljømålene vi har satt oss. Miljøstandarden blir et godt verktøy for å øke miljøprestasjonen til sykehuset. Det blir dermed ytterligere fokus på miljø fremover gjennom både konkrete tiltak og miljøbevisste arbeidere.